แสดง:

เรียงตาม:

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ : แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ : แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

ผู้แต่งหนังสือ: พรรณวลัย ผดุงวณิชย์กุล และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164260030
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เวชปฏิบัติทันยุคทางอายุรศาสตร์ = Current clinical practice in medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติทันยุคทางอายุรศาสตร์ = Current clinical practice in medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ ธนกิจจารุ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161116477
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

อายุศาสตร์ทันยุค ๒๕๕๕ Update in internal medicine 2012 better outcome with the continuty of care 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุศาสตร์ทันยุค ๒๕๕๕ Update in internal medicine 2012 better outcome with the continuty of care

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616279001
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

อายุศาสตร์ก้าวหน้า 2555 Update in medicine 2012 0/2
หนังสือมาใหม่

อายุศาสตร์ก้าวหน้า 2555 Update in medicine 2012

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167322513
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีดามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076884
เลขเรียก:
 • NLM - WX162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์สีอิฐ 2565 = past, present, and future in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387485
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์พื้นฐาน = Essentials of internal medicine 1/3
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์พื้นฐาน = Essentials of internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ศิวศักดิ์ จุทอง, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162716041
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168139691
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

อายุรศาสตร์ปริหัตถการ = Perioperative medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ปริหัตถการ = Perioperative medicine

ผู้แต่งหนังสือ: สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164074057
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

อายุรศาสตร์ปริหัตถการ = Perioperative medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ปริหัตถการ = Perioperative medicine

ผู้แต่งหนังสือ: สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164074057
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

อายุรศาสตร์ปริทัศน์ในศตวรรษ 21 0/3
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ปริทัศน์ในศตวรรษ 21

ผู้แต่งหนังสือ: ศิวศักดิ์ จุทอง, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162713750
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 9 0/3
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 9

ผู้แต่งหนังสือ: ขจรศักดิ์ นพคุณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746727587
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

อายุรศาสตร์ทันยุค 2565 1/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2565

ผู้แต่งหนังสือ: ชยวี เมืองจันทร์,บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436923
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021

ผู้แต่งหนังสือ: พจมาน พิศาลประภา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164435247
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal medicine 2020 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal medicine 2020

ผู้แต่งหนังสือ: รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164433939
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 = Update in internal medicine 2019 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 = Update in internal medicine 2019

ผู้แต่งหนังสือ: ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164432680
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 = Update in internal medicine 2018 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 = Update in internal medicine 2018

ผู้แต่งหนังสือ: มานพ พิทักษ์ภากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164431003
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 = Update in internal medicine 2017 0/4
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 = Update in internal medicine 2017

ผู้แต่งหนังสือ: มานพ พิทักษ์ภากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799747
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

อายุรศาสตร์ทันยุค 2559 = Update in internal medicine 2016 0/2
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2559 = Update in internal medicine 2016

ผู้แต่งหนังสือ: มานพ พิทักษ์ภากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798023
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

อายุรศาสตร์ทันยุค 2558 = Update in internal medicine 2015 : best practice in internal medicine 0/1
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2558 = Update in internal medicine 2015 : best practice in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162796326
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

อายุรศาสตร์ทันยุค 2557 Update in internal medicine 2014 Update on clinical practice 0/3
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ทันยุค 2557 Update in internal medicine 2014 Update on clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162794216
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

อาการวิทยาอายุรศาสตร์ 0/5
หนังสือมาใหม่

อาการวิทยาอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672511
เลขเรียก:
 • NLM - WB143
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical symptomatology 0/3
หนังสือมาใหม่

อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical symptomatology

ผู้แต่งหนังสือ: ธนกร ลักษณ์สมยา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167902371
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 1 0/6
หนังสือมาใหม่

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749510599
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ปัญหาทางอายุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ Midical problems in clinical pratices 0/5
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางอายุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ Midical problems in clinical pratices

ผู้แต่งหนังสือ: วสันต์ สุเมธกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111233
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice 0/3
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice

ผู้แต่งหนังสือ: อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164430259
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice

ผู้แต่งหนังสือ: อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798825
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ = Innovations in internal medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ = Innovations in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164881068
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1/5
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ II หทัยวิทยา โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974614099
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราอายุรศาสตร์โรคตามระบบ I อายุรศาสตร์พื้นฐาน โรคระบบการหายใจ โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย

ผู้แต่งหนังสือ: วันชัย วนะชิวนาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746140935
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า