แสดง:

เรียงตาม:

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วริสรา ลุวีระ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164851153
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine 2/8
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ผู้แต่งหนังสือ: สรญา แก้วพิทูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745337152
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ผู้แต่งหนังสือ: สรญา แก้วพิทูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745337152
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine 2/9
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745337152
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 9 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และการดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 9 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และการดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165774710
เลขเรียก:
 • NLM - WA84.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 7 หลักระบาดวิทยาคลินิกสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 1/10
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 7 หลักระบาดวิทยาคลินิกสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720823
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 6 หลักการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 6 หลักการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164853997
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 5 หลักการดูแลและจัดการสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 5 หลักการดูแลและจัดการสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164853737
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 4 หลักการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 0/3
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 4 หลักการปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164784772
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 12 หลักวัคซีนวิทยาคลินิกและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 12 หลักวัคซีนวิทยาคลินิกและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165825078
เลขเรียก:
 • NLM - QW540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 11 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสั้น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเฉียบพลัน และผู้ป่วยนอก สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 10 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะไกล และการดูแลต่อเนื่อง สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 10 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะไกล และการดูแลต่อเนื่อง สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165775595
เลขเรียก:
 • NLM - WA84.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว 0/1
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

เวชปฏิบัติครอบครัว 3 :ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติครอบครัว 3 :ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine

ผู้แต่งหนังสือ: กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983961
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine 0/6
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine

ผู้แต่งหนังสือ: กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983961
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว = Principles of family medicine 0/2
หนังสือมาใหม่

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว = Principles of family medicine

ผู้แต่งหนังสือ: กฤษณะ สุวรรณภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169277408
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล = Emerging primary care trends and implications for practice 0/3
หนังสือมาใหม่

ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล = Emerging primary care trends and implications for practice

ผู้แต่งหนังสือ: นฤชา โกมลสุรเดช, บรรณาธิการ., [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162715464
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ทีมหมอครอบครัว = Family care team 0/1
หนังสือมาใหม่

ทีมหมอครอบครัว = Family care team

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161123635
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก 1/15
หนังสือมาใหม่

คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก

ผู้แต่งหนังสือ: ทวี ศิริวงศ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164384392
เลขเรียก:
 • NLM - WX205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165828123
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต

ผู้แต่งหนังสือ: ดารุณี จงอุดมการณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163825452
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย

ผู้แต่งหนังสือ: วีระศักดิ์ ศรินนภากร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744229014
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า