แสดง:

เรียงตาม:

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน 0/1
หนังสือมาใหม่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 4 ทศวรรษ 2 แผ่นดิน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169291701
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2555-2556 0/2
หนังสือมาใหม่

โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2555-2556

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธ 0/1
หนังสือมาใหม่

แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธ

ผู้แต่งหนังสือ: ปัทมา ทองสม, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161131593
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 0/2
หนังสือมาใหม่

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 0/2
หนังสือมาใหม่

แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2554-2557) 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2554-2557)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถภาพแนวใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟื้นฟูสมรรถภาพแนวใหม่

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161146702
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

เวียงพิงค์ สารสนเทศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 0/1
หนังสือมาใหม่

เวียงพิงค์ สารสนเทศวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - วธ./234
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เรื่องเล่าชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 0/1
หนังสือมาใหม่

เรื่องเล่าชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

ผู้แต่งหนังสือ: ฤดี ปุงบางกะดี่, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786168245101
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

เรื่องเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ลำพูน 0/2
หนังสือมาใหม่

เรื่องเล่าจากคุ้มเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ลำพูน

ผู้แต่งหนังสือ: วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786164066489
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากพนัน 0/1
หนังสือมาใหม่

เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากพนัน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786168178041
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เพียงภาพและความทรงจำ 0/2
หนังสือมาใหม่

เพียงภาพและความทรงจำ

ผู้แต่งหนังสือ: วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 0/1
หนังสือมาใหม่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ผู้แต่งหนังสือ: สมศรี เผ่าสวัสดิ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 0/2
หนังสือมาใหม่
เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 0/1
หนังสือมาใหม่
เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 0/2
หนังสือมาใหม่
เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 0/5
หนังสือมาใหม่

เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0203
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 0/1
หนังสือมาใหม่

เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0203
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เกียรติคุณสดุดี รางวัลเกียรติยศแห่งความงดงาม คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 0/1
หนังสือมาใหม่
เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 0/5
หนังสือมาใหม่

เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0203/1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 0/1
หนังสือมาใหม่

เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ฺBest Practice วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร 0/1
หนังสือมาใหม่
อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved 0/1
หนังสือมาใหม่

อาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี = Archive ; Please keep it properly preserved

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786162837098
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า