แสดง:

เรียงตาม:

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ผู้แต่งหนังสือ: สุวดี สุขีนิตย์ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169321309
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 0/4
หนังสือมาใหม่

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: อภิญญา เพียรวิจารณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747787016
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 9,11,12,14,15 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 9,11,12,14,15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารการสอนชุดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 9,11,12,14,15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 0/
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่ 9,11,12,14,15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารการสอนชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161608774
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เอกสารการสอนชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161608767
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing 0/5
หนังสือมาใหม่

หลักการและเทคนิคการพยาบาล = Principles and techniques in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746301893
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing 1/20
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: อมราภรณ์ หมีปาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169359609
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

วิทยาการระบาดทางการพยาบาล = Epidemiology for nursing 0/5
หนังสือมาใหม่

วิทยาการระบาดทางการพยาบาล = Epidemiology for nursing

ผู้แต่งหนังสือ: สุพรรณี ธรากุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164433199
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล 1/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริมา ลีละวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145880
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล 1/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบเรื้อรังและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145897
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริมา ลีละวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145927
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง : ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการ การดูแลแบบระยะกลางและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161145910
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession 2/15
หนังสือมาใหม่

ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747423389
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ประเด็นและแนวโน้มวิชาการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession 0/10
หนังสือมาใหม่

ประเด็นและแนวโน้มวิชาการพยาบาล Trends & Issue of nursing profession

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974742338
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016 - 2020 (พ.ศ.2559 - 2563) ขององค์การอนามัยโลก 0/3
หนังสือมาใหม่
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 2/15
หนังสือมาใหม่

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162798818
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ต้นแบบการจัดบริการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147563
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice 2/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166040616
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2 0/2
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672701
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2 0/15
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672701
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2 0/3
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญเชียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672701
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1 0/2
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เดชา ทำดี, และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672700
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1 1/25
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เดชา ทำดี, และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672700
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เดชา ทำดี, และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672700
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 2/5
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163984890
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 0/26
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983169
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวม 0/30
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวม

ผู้แต่งหนังสือ: สิริรัตน์ จันทรมะโน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164230668
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด 0/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา สมบัติแก้ว
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167829586
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล 1/3
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: นิตยา สมบัติแก้ว
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167829609
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า