# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 อุษา บิกกิ้นส์ 1
2 วารีทิพย์ บุญยอ 0
3 สุพินดา คูณมี 1
4 อรนันท์ หาญยุทธ 1
5 แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ 1
6 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, บรรณาธิการ 0
7 เลิศชาย วชิรุตมางกูร, บรรณาธิการ 0
8 สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน 1
9 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 1
10 ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, บรรณาธิการ 0
11 วีณา จีระแพทย์ 0
12 เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ 1
13 ธิติมา เงินมาก 1
14 ภัทรวรินทร์ วะทา 0
15 นงลักษณ์ อ้อยมั้งมูล 0
16 พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย 1
17 จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, บรรณาธิการ 1
18 พรทิพย์ สารีโส 1
19 ขนิษฐา แซ่เอี้ยว และคณะ 1
20 Cash Jill C., Editor 1
21 Remmert, Leighann N. 1
22 Sorrentino, Sheila A. 0
23 Morrison-Valfre, Michelle 1
24 Silbert-Flagg, JoAnne 1
25 Johnson, Ruth 1
26 Taylor, Wendy 0
27 Bakerjian, Deb 0
28 Hain, Debra J. 1
29 Fuller Valerie J., Editor 1
30 McCauley, Paula S., Editors 0
31 Fosbre, Chyllia Dixon 1
32 Chiappetta, Lorraine 0
33 Rogers, Julia L. 1
34 Brashers, Valentina L. 0
35 Urden, Linda D. 1
36 Lough, Mary E. 0
37 Stacy, Kathleen M. 0
38 Baker, Brenda 1
39 Janke, Jill 0
40 Perry, Shannon E. et al. 1
41 Olshansky, Ellen Frances 0
42 Stayer, Debbie 0
43 Ross, Megan 1
44 รจนพรรณ นันทิทรรภ 1
45 วนเนอร์, แกรี่ เอ็ม, บรรณาธิการ 1
46 บูรณี เศวตสุทธิพันธ์, แปล [และคนอื่นๆ] 0
47 ศราวุธ ปาลิโภชน์ 2
48 อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ 1
49 ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์, บรรณาธิการ 0
50 สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์, บรรณาธิการ 0