# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 Cross, Ruth 1
2 ชาลินี สุวรรณยศ 0
3 สุปราณี สุวรรณธีระกิจ 1
4 Kaparaliotis, Panagiotis 0
5 Chalise, Anup 0
6 Qiu, Connie 0
7 Bhushan, Vikas 0
8 Thurrman, Paul A. 0
9 ภาคภูมิ พุ่มพวง 1
10 นันตรา สุวันทารัตน์ 0
11 อนุภพ จิตต์เมือง 0
12 เอกอมร เทพพรหม 0
13 หฤทยา กัสยานันท์ 0
14 ศุภร จิตตเสถียร 0
15 วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ 0
16 รวิสุต เดียวอิศเรศ 0
17 พัชรนภา จงอัจฉริยกุล 0
18 ปิยธิดา ชุมนุมศิริวัฒน์ 0
19 ณัฐภรณ์ นาระทะ 0
20 ฐิรภัทร จิตต์โสภักตร์ 0
21 ชนนิกานต์ ศิริจันทรวัจ 0
22 ใกล้จิต วงศ์ใหญ่ 0
23 พีระพล วอง และคนอื่นๆ 1
24 ไชยพร ยุกเซ็น 0
25 ประภาพร ศุภธนกิจ 0
26 กานต์ สุทธาพานิช 1
27 กานต์ สุทธาพานิช, บรรณาธิการ 0
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
29 ประภาพร ศุภธนกิจ, บรรณาธิการ 0
30 แพรว โคตรุฉิน, บรรณาธิการ 0
31 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 1
32 วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 1
33 นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ 1
34 โรส ภักดีโต 1
35 ณัชนันท์ ชีวานนท์ 1
36 ณฐ อังศุวิริยะ 1
37 สุชาดา เจียพงษ์ 1
38 อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 1
39 อิศรา ศานติศาสน์ 1
40 ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
41 เกรียงไกร เตชกานนท์ 1
42 ฟอร์จูนา, แปล 0
43 เพรนทิซ, แอนดรูว์ 0
44 ไบรอัน, ลาร่า 1
45 Service, Owain 1
46 พรรณผกา รุ่งเรือง, แปล 0
47 Gallagher, Rory 0
48 รณชัย ธรรมปรีดา 1
49 ทาคางิ โยชิโนริ 1
50 สายใจ พัวพันธ์ 1