# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 อัสมา นวสกุลพงศ์, บรรณาธิการ 0
2 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, บรรณาธิการ 0
3 Hagler, Debra 0
4 Harding, Mariann M. 0
5 Berry, Carey A. 0
6 Browner, Warren S. 1
7 Pletcher, Mark J. 0
8 Kanaya, Alka M. 0
9 Huang, Aliosn J. 0
10 Grady, Deborah G. 0
11 Cummings, Steven R. 0
12 Newman, Thomas B. 0
13 McCuistion, Linda E. 1
14 Winton, Mary Beth 0
15 Vuljoin-DiMaggio, Kathleen 0
16 Burchum, Jacqueline Rosenjack 1
17 Rosenthal, Laura D. 0
18 Rector, Cherie 1
19 Stanley, Mary Jo. 0
20 Hussey, Pamela., Editors 1
21 Kennedy Margaret Ann., Editors 0
22 Polit, Denise F. 2
23 Beck, Cheryl Tatano 0
24 Briggs Julie K. 1
25 Turner, Lisa., Edited 1
26 Fratena, Christina A. 0
27 Halter, Margaret (Peggy) Jordan 2
28 จีน แอนเดอร์สัน 0
29 บ๊อบ แอนเดอร์สัน 1
30 พิชัยณรงค์ กงแก้ว 1
31 สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0
32 วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ 1
33 มาเรือน เอมชาวนา 1
34 ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ 1
35 บุษบา เผ่าทองจีน 1
36 Esterhuizen, Philip 1
37 เยาวรัตน์ มัชฌิม 1
38 ยุภา ภูผา 0
39 ปียานุช ลาหล้าเลิศ 0
40 ชานนท์ ขนานใต้ 0
41 กิรติยา วงษ์กาฬสินธุ์ 0
42 บวรลักษณ์ ทองทวี 0
43 ปริญญา แร่ทอง 0
44 เรือนขวัญ กัณหสิงห์ 0
45 สิทธิพล อาจอินทร์ 1
46 วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ 1
47 สุมิตตา สว่างทุกข์ 0
48 ลดาพร ทองสง 0
49 กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 0
50 อรุณี เฮงยศมาก 0