เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 7 หลักระบาดวิทยาคลินิกสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165720823
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (460 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว231ว เล่มที่: 7
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว ครอบครัว -- การดูแล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022861 13 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
2 7022862 - ยืมได้
3 7022863 - ยืมได้
4 7022864 - ยืมได้
5 7022865 - ยืมได้
6 7022866 - ยืมได้
7 7022867 - ยืมได้
8 7022868 - ยืมได้
9 7022869 - ยืมได้
10 7022870 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1