แสดง:

เรียงตาม:

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: ธิดารัตน์ คณึงเพียร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: พยาม การดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: มาลี คำคง, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพตามความคาดหวังกับความเป็นจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: สมศรี ทาทาน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

นโยบายทันตสาธารณสุขไทย : เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ 0/1
หนังสือมาใหม่

นโยบายทันตสาธารณสุขไทย : เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ

ผู้แต่งหนังสือ: วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9786111100884
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WU20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง 0/1
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทางสายยาง

ผู้แต่งหนังสือ: กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมามาศ โชติบัณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ทัศนคติของผู้มารับบริการที่มีต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ทัศนคติของผู้มารับบริการที่มีต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ภารดี ปิยะพันธ์ุ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 0/1
หนังสือมาใหม่
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 0/1
หนังสือมาใหม่
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 0/1
หนังสือมาใหม่
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ต้นทุนผลได้ของการตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: จันทนา พัฒนเภสัช
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS107
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 13 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 13

ผู้แต่งหนังสือ: นภาดล สีหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

คุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 0/1
หนังสือมาใหม่
คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตและจิตสังคมของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อ HIV และเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพะเยา

ผู้แต่งหนังสือ: พินทอง ปินใจ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4 พ235ค
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่งหนังสือ: ศราวุธ เรืองสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W้H20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: เมธิณี จันติยะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ปัญญาดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 1/5
หนังสือมาใหม่

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: จิราพัชร์ ปัญญาดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้แต่งหนังสือ: กฤติกา วงศ์ถามาตย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณี สินสุริยศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 1/3
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณี ชุนหบดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007


สาขาวิชา

  206
  141
  102
  176
  146
  154


ล้างค่า