แสดง:

เรียงตาม:

การบูรณาการกระบวนการวิจัยและกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 0/1
หนังสือมาใหม่

การบูรณาการกระบวนการวิจัยและกระบวนการวินิจฉัยชุมชนในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรารัตน์ บุญกุณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปิณิต สุภากุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

การถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ปานจันทร์ อิ่มหนำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การติมตามผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) 0/1
หนังสือมาใหม่
การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตเทศบาลนครสงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมพร โพธิ์ถาวร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS125
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: อรทัย แก้วมหากาฬ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W275
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ศิรินรัชส์ อินสุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA686
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อจากการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 1/2
หนังสือมาใหม่

การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อจากการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนารา สิทธิเหรียญชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WX20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้แต่งหนังสือ: นวลน้อย เศรษฐจันทร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553

ผู้แต่งหนังสือ: วรัญญากรณ์ โนใจ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการด้านยาเสพติดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการด้านยาเสพติดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เฉลิมพล คงจิตต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HV5800
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้แต่งหนังสือ: สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA754
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การจัดการดอยปุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศโดยชุมชนชาวบ้านม้งดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการดอยปุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศโดยชุมชนชาวบ้านม้งดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: บัณฑิต เผ่าวัฒนา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of thai traditional medicine, tambon donkaew, mae rim district, chiang mai 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of thai traditional medicine, tambon donkaew, mae rim district, chiang mai

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีจันทร์ ฟูใจ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB50
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมามาศ โชติบัณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 0/1
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ผู้แต่งหนังสือ: รังสิยา นารินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA390
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การคิดตามผลผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

การคิดตามผลผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 16/2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HD58.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน 0/1
หนังสือมาใหม่

การคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน

ผู้แต่งหนังสือ: ภาสุรี แสงศุภวานิช
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WV168
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การคัดกรองโรคซนสมาธิสั้นในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Screening of attention deficit hyperactivity disorder in primary school students, Maerim district, chiangmai 1/1
หนังสือมาใหม่

การคัดกรองโรคซนสมาธิสั้นในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Screening of attention deficit hyperactivity disorder in primary school students, Maerim district, chiangmai

ผู้แต่งหนังสือ: เกศราภรณ์ ชูพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS350.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ปิงปองจารจรชีวิต 7 สี 0/1
หนังสือมาใหม่

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ปิงปองจารจรชีวิต 7 สี

ผู้แต่งหนังสือ: สิริวัฒน์ อายุวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

กว่าจะเป็นผู้ดูแล : พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยครอบครัว 0/1
หนังสือมาใหม่

กว่าจะเป็นผู้ดูแล : พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยครอบครัว

ผู้แต่งหนังสือ: กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ 0/1
หนังสือมาใหม่

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/
หนังสือมาใหม่

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.GV1796
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP. GV1796
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า