แสดง:

เรียงตาม:

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผู้แต่งหนังสือ: เมธิณี จันติยะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ปัญญาดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 1/5
หนังสือมาใหม่

ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: จิราพัชร์ ปัญญาดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกพิเศษเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้แต่งหนังสือ: กฤติกา วงศ์ถามาตย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ดรุณี สินสุริยศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 1/3
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณี ชุนหบดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความเครียด การจัดการความเครียดกับระดับความเครียดของนักศึกษพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ผู้แต่งหนังสือ: ทัศนา ทองภักดี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด -19 ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศศึกษา และค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุุ่น ในตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศศึกษา และค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุุ่น ในตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพย์สุดา คำโสมศรี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QT225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ธันย์ชนก อินทุวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่งหนังสือ: มธุรดา ม่วงมัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของสตรี ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเครียดกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของสตรี ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: เกศกาญจน์ บัวผัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ความสัมพันธ์ของลักษณะงานต่อภาวะสุขภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดสุโขทัย 0/1
หนังสือมาใหม่

ความสัมพันธ์ของลักษณะงานต่อภาวะสุขภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่งหนังสือ: ปาจรีย์ อินเจริญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 0/1
หนังสือมาใหม่

ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตรขณะฝึกปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพิมล วงศ์ไชยา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้แต่งหนังสือ: แพรวระพี เรืองเดช
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: นภัสสร วาทกานต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT232
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรู้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า