แสดง:

เรียงตาม:

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญศรี ทองเพชร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: จารุวรรณ รังสิยานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1 0/2
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W84.6.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นอกสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 0/1
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นอกสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร)โฟนโบร์แมน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่รับประทานเป็นมื้อหลัก 0/1
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่รับประทานเป็นมื้อหลัก

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล 0/2
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA546.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าของประชาชน ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าของประชาชน ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: เกศกาญจน์ บัวผัน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ศึกษาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน จังหวัดชลบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการปรับตัวในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ศรีสรรพางคื
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY21.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ศึกษาความศรัทธาของประชาชนที่ีมาบูชาสักการะพระพุทธเจ้า ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาจอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง จังหวัดเลย 0/1
หนังสือมาใหม่
ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

ศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 ปี 2551

ผู้แต่งหนังสือ: พรประภา เฉลิมพรไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WQ225
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: สิริลักษณ์ จันทรมะโน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ศักยภาพและบทเรียนของวัดในการดูแลสุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ศักยภาพและบทเรียนของวัดในการดูแลสุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ศักยภาพทางด้านสมุนไพรของต้นมะขม (Pittosporoposis kerrii crail) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 0/1
หนังสือมาใหม่
ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่งหนังสือ: ไพทูรย์ มาผิว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ศักยภาพของกลุ่มการเกษตรกรในการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบยั่งยืน 0/1
หนังสือมาใหม่

ศักยภาพของกลุ่มการเกษตรกรในการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบยั่งยืน

ผู้แต่งหนังสือ: มาลี ตั้งระเบียบ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

วิถีชีวิตของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหามนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ย่างก้าวปีที่ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

วิถีชีวิตของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหามนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ย่างก้าวปีที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: อรชร อินทองปาน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตล้านนา 0/1
หนังสือมาใหม่

วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตล้านนา

ผู้แต่งหนังสือ: หรรษา เศรษฐบุปผา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ลักษณะภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

ลักษณะภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยมะเร็งปอด ศูนย์มะเร็งลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WF20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ลักษณะการละจากผู้ป่วยเพื่อพักจากการดูแล และความต้องการช่วยเหลือของญาติผู้ดูแล : ประสบการณ์ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: อัญญวรรณ เมธีสถาพร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ปานทิพย์ ปูรณานนท์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการสอนโดยใช้ Enquiry-Based Learning ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ศรีโยธิน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปัณณธร ชัชวรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสมพร ทรวงแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่
รูปแบบการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด วรรณพรศิริ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

รูปแบบการประเมินสมรรถนะจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการประเมินสมรรถนะจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้แต่งหนังสือ: สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB3058
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินที่ติดสุรามนชุมชนห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินที่ติดสุรามนชุมชนห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า