แสดง:

เรียงตาม:

ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อการจัดการอารมณ์โกรธในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อการจัดการอารมณ์โกรธในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน

ผู้แต่งหนังสือ: ชลิตสุดา พรหมทวี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES.REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผลของโปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/2
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้แต่งหนังสือ: ปวีณา ยศสุรินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - THESIS WL20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ผลของอายุมารดาต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของอายุมารดาต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภาวดี แถวเฟีย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้แต่งหนังสือ: นิดารัตน์ ชูวิเชียร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ผลของตัวแบบต่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 0/3
หนังสือมาใหม่

ผลของตัวแบบต่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: จินตวีพร แป้นแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมถรรนะแห่งตน เพื่อการควบคุมเบาหวานสำหรับผู้สูงอายุต่อความรู้ พฤติกรรม และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการใช้สัญญาการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 0/2
หนังสือมาใหม่

ผลของการใช้สัญญาการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: จินตวีพร แป้นแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ผลของการใช้รูปแบบ PM-CARE Model ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล = Effect of PM-CARE Model on nursing process ability and problem solving of nursing student 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการใช้รูปแบบ PM-CARE Model ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล = Effect of PM-CARE Model on nursing process ability and problem solving of nursing student

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ผลของการใช้ดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลสำหรับผู้ป่วยจิตเวชก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบดัดแปลง = Effect of music therapy on the anxiety of psychiatric patients pre-receiving modified electr 1/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาหลักและเทคนิคการพยาบาล = Effects of using contemplative education to enhance attitu 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทางโทรศัพท์ต่อภาวะซึมเศร้าของสมาชิกครอบครัวผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา = Effect of telephone-based resilience on depression among family members of alcohol 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโรคเบาหวาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโรคเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: ชุติพร จริตงาม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ผลของการเตรียมความรู้ และความพร้อมทางจิตสังคมก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพเชิงปฏิบัติและความผาสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอพระพุทธบาท 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการโีรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence among persons with major depre 0/1
หนังสือมาใหม่
ผลของการสอนอาสาสมัครสาธารณสุขในการสอนสตรีตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการสอนอาสาสมัครสาธารณสุขในการสอนสตรีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีวรรณ มีบุญ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WP800
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการสอนที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่งหนังสือ: สุจิรา เหลืองพิกุลทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.HC445
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support 1/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support

ผู้แต่งหนังสือ: วราภรณ์ บุญยงค์, และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W21.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลของการพัฒนาทักษะการนวดของเยาวชนเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่ และคอ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการพัฒนาทักษะการนวดของเยาวชนเพื่อผ่อนคลายในผู้ที่มีปัญหาปวดไหล่ และคอ

ผู้แต่งหนังสือ: โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของการฝึกโยคะพื้นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้แต่งหนังสือ: ดวงใจ พิชัยรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า