แสดง:

เรียงตาม:

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2545) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0/1
หนังสือมาใหม่

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2545) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุมนา โสตถิผลอนันต์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549 0/3
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2549

ผู้แต่งหนังสือ: ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจากการวิจัย 0/1
หนังสือมาใหม่

โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจากการวิจัย

ผู้แต่งหนังสือ: วิศณุ ทรัพย์สมพล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.KPT1155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ 0/5
หนังสือมาใหม่

ประเมินผลผู้รเียนกับการสอนแบบบูรณาการ

ผู้แต่งหนังสือ: สุณี วงศ์คงคาเทพ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN: 9747002461
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB1028.35
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลายเขตภาคเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในบริบทที่หลากหลายเขตภาคเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: สุรทิน จันทร์มะโน
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W84.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

แนวคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพครอบครัว กรณีศึกษา : ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพครอบครัว กรณีศึกษา : ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ผู้แต่งหนังสือ: น้ำฝน รักประยูร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.TX558
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่
ความรู้ ทัศนคติ และการนำกฎหมายวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ทัศนคติ และการนำกฎหมายวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนารา สิทธิเหรียญชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

ผู้แต่งหนังสือ: จินตวีพร แป้นแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้แต่งหนังสือ: แพรวระพี เรืองเดช
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความเครียดและการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 0/1
หนังสือมาใหม่

ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: โรชินี อุปรา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WL355
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์ 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีตามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789743776069
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15 0/29
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น Community Nursing and primary medical care หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746435477
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ลูกช่างถาม (ตอบไม่ได้ อายแย่เลย) 0/3
หนังสือมาใหม่

ลูกช่างถาม (ตอบไม่ได้ อายแย่เลย)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741323289
เลขเรียก:
 • LC - Q162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม : แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และสาระสำคัญด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์ 0/6
หนังสือมาใหม่

มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม : แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และสาระสำคัญด้านมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่งหนังสือ: นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744140487
เลขเรียก:
 • NLM - HM107
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Medical-Surgical Nursing Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical-Surgical Nursing Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Mary Digiulio
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071595438, 0071595430
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Fertility Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Fertility Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Warhus, Susan
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071511155, 0071511156
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Medical Billing & Coding Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Billing & Coding Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Burgos, Marilyn
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Nurse Management Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse Management Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: McEachen, Irene
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071632218
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

Biotechnology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Biotechnology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Walker, Sharon
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490498, 0071490493
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 11-15 2/41
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 11-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746452797
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10 0/41
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746452789
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Critical Care Nursing: Review 0/
หนังสือมาใหม่

Critical Care Nursing: Review

ผู้แต่งหนังสือ: Gossman, William G.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071464239, 0071464239
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Pharmacology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Pharmacology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Kamienski, Mary
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071483445, 0071483446
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Medical Terminology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Terminology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490528, 0071490523
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

Medical Terminology Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Medical Terminology Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: Layman, Dale
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071490528, 0071490523
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า