# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4901 Kobkun Rayanakorn, editor 1
4902 Gantz, Nancy Rollins 1
4903 Huston, Carol Jorgensen 0
4904 Marquis, Bessie L. 1
4905 Meleis, afaf Ibrahim 1
4906 Kowalski, Mary T. 0
4907 Rosdahl, Caroline Bunker 1
4908 Lorman, William J., editor 0
4909 Rundio, Al, editor 1
4910 Ferrier, Denise R. 1
4911 Sprengel, Ann D. 0
4912 Kelley, Jane H. 0
4913 Weber, Janet 1
4914 Moore, Leigh W. 1
4915 Carpenito, Lynda Juall 0
4916 Bickley, Lynn S. 0
4917 Palm, Mary Louise 0
4918 Hogan-Quigley, Beth 2
4919 Carpenter, Jane, 1971- 0
4920 Taylor, Kate, 1951- 0
4921 Snow, Sarah, 1966- 1
4922 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
4923 วินชนะ ศรีวิไลทนต์, บรรณาธิการ 1
4924 John Wilks., edite 1
4925 McMullan, Taralyn 0
4926 Whitworth, Sheila C. 1
4927 Oermann, Marilyn H., editor 1
4928 David Stanley., edited 1
4929 Eliopoulos, Charlotte 1
4930 Williams, Patricia 2
4931 ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, บรรณาธิการ 0
4932 เนตรทอง นามพรม, บรรณาธิการ 1
4933 Odom - Forren Jan 1
4934 Rector, Cherie L. 1
4935 Burns, Catherine E., editor 1
4936 Fontaine, Dorrie K. 0
4937 Morton, Patricia G. 2
4938 Delves-Yates, Catherine., editor. 1
4939 Adele Webb, ed. 1
4940 Ostendorf, Wendy R. 0
4941 Myers, Judith L. 0
4942 Gulanick, Meg 1
4943 Carman, Susan 0
4944 Kyle, Terri 1
4945 DeMarco, Rosanna F. 2
4946 Harkness, Gail A. 1
4947 McEwen, Melanie 2
4948 Nies, Mary A. 0
4949 Carpenito, Lynda Juall 3
4950 Pond, Dimity 0