# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4751 Klamen, Debra L. 1
4752 Grant, Allison 0
4753 Waugh, Anne 1
4754 Cynthia M. Taylor. 0
4755 Ralph, Sheila Sparks. 1
4756 Rupert, Diana L. 1
4757 Moore, Keith L. 1
4758 Cooper, Kim and Kelly Gosnell. 1
4759 Ball, Jane W., et al. 2
4760 Story, Lachel. 1
4761 DeWit, Susan C. and Patricia O'Neill 1
4762 Craig L. Scanlan. 1
4763 Albert J. Heuer. 0
4764 Patricia A. Potter 0
4765 Anne Griffin, Perry 1
4766 Hatfield, Nancy T. 1
4767 วรรณิตา สอนกองแดง 0
4768 อมรรัชช์ งามสวย 1
4769 Ashwill Jean Weiler 0
4770 Nelson, Kristine Ann 0
4771 James, Susan Rowen 1
4772 James, Susan Rowen 1
4773 โกวิท คัมภีรภาพ 2
4774 รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล 0
4775 จาง เหวินหง 2
4776 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา 0
4777 ธีระ ฤชุตระกูล 0
4778 ธีระ ฤชุตระกูล 1
4779 วีรภัทร โอวัฒนาพานิช 2
4780 Maryanne Werner - McCullough 0
4781 Sandra Luz Martinez de castillo 1
4782 Pickar, Abernethy Amy 0
4783 Pickar, Gloria D. 1
4784 Paula Manuel Bostwick 0
4785 Leland Norman Holland, Jr. 0
4786 พรรคเขียว จรรโลงโลก 0
4787 สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 1
4788 Kathleen F. Jett 0
4789 Paul Insel 1
4790 A. Catharine Ross 1
4791 Chad, Cross L. 0
4792 Daniel, Wayne W. 1
4793 สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ 0
4794 พินิต ชินสร้อย 0
4795 ยงศักดิ์ ตันติปฎก 0
4796 จิรยศ จินตนาดิลก 0
4797 ประพจน์ เภตรากาศ,และคนอื่นๆ 3
4798 Kathy King 1
4799 ปริญญา แพทย์แผนไทย 1
4800 Erik L. Malewski 1