# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
1 ปวัตน์ พื้นแสน, บรรณาธิการ 0
2 ภัทริน ภิรมย์พานิช, บรรณาธิการ 0
3 มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ, บรรณาธิการ 0
4 นลิน โชคงามวงศ์, บรรณาธิการ 0
5 พัฒนพล อร่ามอารีรักษ์, บรรณาธิการ 0
6 เพชร วัชรสินธุ์, บรรณาธิการ 0
7 วัลลภา อันดารา 1
8 ภัทริน ภิรมย์พานิช 1
9 พิชญาภา รุจิวิชชญ์ 0
10 ฐิติ ศรีเจริญชัย 0
11 กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม 1
12 อรพร ดำรงวงศ์ศิริ, บรรณาธิการ 1
13 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 1
14 พีรศรี โพธิวาทอง, แปล 0
15 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเวชศาสตร์ทันยุค 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
16 ศศิรส ชอบดี 1
17 วินีกาญจน์ คงสุวรรณี 1
18 วิทยา ชัยวังเย็น 1
19 พิชัย แสงชาญชัย และคณะ 1
20 อิงอร อัศวเทพเมธา 0
21 สรสพร จูวงษ์ 0
22 วัลย์ฐิภา วิทยาศัย 0
23 วนิดา รัตนสุมาวงศ์ 0
24 รัศมน กัลยาศิริ 0
25 ภัทราภรณ์ กินร 0
26 ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล 0
27 ปองขวัญ ยิ้มสอาด 0
28 นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล 0
29 ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร 0
30 ณัฐพล โชคไมตรี 0
31 ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง 0
32 ชลอวัฒน์ อินปา 0
33 กานต์ จำรูญโรจน์ 0
34 วินัย ชัยดรุณ 1
35 เนตรชนก แก้วจันทา 1
36 ชมพูนุท กาบคำบา 0
37 ชุติมา เผือกสามัญ 0
38 ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ 0
39 ทิตยาวดี อินทรางกูร 1
40 ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์ 1
41 ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 2
42 อัมรินทร์ สุวรรณ, บรรณาธิการ 1
43 พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์, บรรณาธิการ 0
44 วรพงศ์ นาสมทรง 1
45 ศุภพัฒน์ เหล่าธีรศิริ 0
46 รัฐพันธ์ ละมูล 0
47 อมราภรณ์ หมีปาน 1
48 สุชาดา ศรีโยธี 0
49 นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ 0
50 กุสุมา กังหลี 0