# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4951 Linda Bucher 0
4952 Steve Trenoweth 0
4953 Debra Nizette 1
4954 Katie Evans 0
4955 Elder, Ruth., [et. al.] 1
4956 Andrea Shepherd 0
4957 Neal Cook 0
4958 Jennifer Boore 1
4959 Usa Thisyakorn, ed. 0
4960 Auchara Tangsathapornpong, ed. 0
4961 Olarn Prommalikit, ed. 1
4962 Veronica Phillips Arikian, [editor] 1
4963 Wilson, David 0
4964 Hockenberry, Marilyn J. 5
4965 Perry, Shannon E. 2
4966 Raymond, Janice L. 0
4967 Mahan, L. Kathleen 1
4968 Platts-Mills, Timothy F. 0
4969 Cheung, Dickson S. 0
4970 Blok, Barbara K. 1
4971 Anamma Jacob, [editors] 1
4972 Spry, Cynthia 0
4973 Goodman, Terri 1
4974 Spry, Cynthia 0
4975 American Pharmacists Association 1
4976 Bogle, Margaret L. 0
4977 Winterfeldt, Esther A. 1
4978 Margaret A. Fischbach 0
4979 Frances Talaska Fischbach 1
4980 Gilbert, Joyce 0
4981 Schlenker, Eleanor D. 2
4982 Crawford, Lynne R. 0
4983 Yoost, Barbara L. 2
4984 อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ 0
4985 นิพนธ์ ดิศกัมพล 0
4986 ทศพล เอื้อมสราญวรกุล 0
4987 เกียรติชัย ดาวรัตนชัย 0
4988 กัมพล อำนวยพัฒนพล 0
4989 Bucher, Linda 0
4990 Heitkemper, Margaret McLean 0
4991 Dirksen, Shannon Ruff 1
4992 Lewis, Sharon L. 4
4993 Lane, Annette M 0
4994 Lane, - Annette M. 1962 0
4995 Hirst, Sandra P 1
4996 Aster, Jon C., ed. 0
4997 Abbas, Abul K., ed. 0
4998 Kumar, Vinay, 1944- ed. 1
4999 Lough, Mary E.,edited 0
5000 Stacy, Kathleen M., edited 0