# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4701 Stanhope, Marcia 2
4702 Mandle, Carol Lynn 0
4703 Kudzma, Elizabeth Connelly 0
4704 Edelman, carole lium 1
4705 Preusser, Barbara A. 0
4706 Harding, Mariann M. 6
4707 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 1
4708 Muralitharan, Nair 0
4709 Karen, Wild 0
4710 Ian, Peate 0
4711 Raingruber, Bonnie. 1
4712 Alligood, Martha Raile 1
4713 Mitchell, Adam W.M. 0
4714 Vogl, A. Wayne 0
4715 Drake, Richard L. 1
4716 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
4717 Varcarolis, Elizabeth M 1
4718 Borchers, Andrea Ann 1
4719 Boyd, Claire 3
4720 สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์ 1
4721 Workman, M. Linda 0
4722 Ignatavicius, Donna D. 4
4723 Lynn, Pamela 3
4724 Pennington, Sandra Smith 0
4725 Frandsen, Geralyn 1
4726 Clendon, Jill 1
4727 McMurray, Anne 1
4728 Hudson, Barbara Toni 0
4729 Fenstermacher, Karen 3
4730 Johnson, Thomas J. 1
4731 Clabburn, Alex. 0
4732 Dianne Burns. 1
4733 Barker, Janet 1
4734 Geri LoBiondo-Wood 1
4735 Larsen, Pamala D. 1
4736 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอื่นๆ 1
4737 Candice Kumagai 1
4738 Jensen, Sharon. 3
4739 ลือชา ลดาชาติ 1
4740 Munoz, Nancy 0
4741 Bernstein, Melissa 1
4742 Linda Anne Silvestri. 1
4743 Moore, Leigh W. 1
4744 Fulde, Sascha. 0
4745 Fulde, Gordian W O. 1
4746 Rich, Karen L. 1
4747 Butts, Janie B. 0
4748 อภิชาติ กาศโอสถ 2
4749 Clark, Ted R. 0
4750 McDowell, Christopher M. 0