# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
51 นัยนา วงศ์สายตา 0
52 จุฑารัตน์ บันดาลสิน 0
53 เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ 0
54 ไพจิตต์ เพิ่มพูล 0
55 ศิริพร สว่างจิต 0
56 Cross, Ruth 1
57 ชาลินี สุวรรณยศ 0
58 สุปราณี สุวรรณธีระกิจ 1
59 Kaparaliotis, Panagiotis 0
60 Chalise, Anup 0
61 Qiu, Connie 0
62 Bhushan, Vikas 0
63 Thurrman, Paul A. 0
64 ภาคภูมิ พุ่มพวง 1
65 นันตรา สุวันทารัตน์ 0
66 อนุภพ จิตต์เมือง 0
67 เอกอมร เทพพรหม 0
68 หฤทยา กัสยานันท์ 0
69 ศุภร จิตตเสถียร 0
70 วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ 0
71 รวิสุต เดียวอิศเรศ 0
72 พัชรนภา จงอัจฉริยกุล 0
73 ปิยธิดา ชุมนุมศิริวัฒน์ 0
74 ณัฐภรณ์ นาระทะ 0
75 ฐิรภัทร จิตต์โสภักตร์ 0
76 ชนนิกานต์ ศิริจันทรวัจ 0
77 ใกล้จิต วงศ์ใหญ่ 0
78 พีระพล วอง และคนอื่นๆ 1
79 ไชยพร ยุกเซ็น 0
80 ประภาพร ศุภธนกิจ 0
81 กานต์ สุทธาพานิช 1
82 กานต์ สุทธาพานิช, บรรณาธิการ 0
83 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
84 ประภาพร ศุภธนกิจ, บรรณาธิการ 0
85 แพรว โคตรุฉิน, บรรณาธิการ 0
86 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 1
87 วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 1
88 นิรุวรรณ เทิร์นโบล์ 1
89 โรส ภักดีโต 1
90 ณัชนันท์ ชีวานนท์ 1
91 ณฐ อังศุวิริยะ 1
92 สุชาดา เจียพงษ์ 1
93 อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา 1
94 อิศรา ศานติศาสน์ 1
95 ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
96 เกรียงไกร เตชกานนท์ 1
97 ฟอร์จูนา, แปล 0
98 เพรนทิซ, แอนดรูว์ 0
99 ไบรอัน, ลาร่า 1
100 Service, Owain 1