# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4851 Hensel, Desiree 0
4852 Billings, Diane M. 3
4853 Smith, Nancy E. 0
4854 Henshaw, Christine M. 0
4855 Hirnle, Constance J. 0
4856 Craven, Ruth F. 1
4857 Thomas, Kochuthresiamma 2
4858 Cheever, Kerry H. 1
4859 Miller, Carol A. 2
4860 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2
4861 Silvestri, Angela 0
4862 Silvestri, Linda Anne 4
4863 Allen, Laura 1
4864 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ 0
4865 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 1
4866 Cunningham, Robert J., III 0
4867 Sabella, Camille 1
4868 Indrani Tk 0
4869 Marilyn Winterton Edmunds 1
4870 Datta, Parul 1
4871 Wildman, Robert 0
4872 Medeiros, Denis M. 1
4873 Hinkle, Janice L. 5
4874 Walker, Hilary 0
4875 Scanlan, Siobhan 1
4876 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ 0
4877 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ 3
4878 Fathers, Patricia C. 0
4879 Coutsaftiki, Dina 0
4880 Evans, Daryl 1
4881 Brookins-Fisher, Jodi 0
4882 Bensley, Robert J. 1
4883 Haber, Judith 0
4884 LoBiondo-Wood, Geri 3
4885 Stoodley, Lynda 0
4886 Stark, Sharon W. 1
4887 Creswell, David J. 0
4888 Creswell, John W. 1
4889 Goodman, Margaret 0
4890 Aveyard, Helen 0
4891 Moule, Pam 2
4892 Martha Raile Alligood 2
4893 Le, Tao., et al. 2
4894 Ward, Kelley 0
4895 Rodgers, Cheryl C. 0
4896 Wold, Gloria 1
4897 Seabert, Denise M. 0
4898 Pinger, Robert R. 0
4899 McKenzie, James F. 2
4900 Chiang Mai University (CMU). Public Policy Studies Institute 0