# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
401 ศศิกานต์ กาละ 1
402 นุช ตันติศิรินทร์, บรรณาธิการ 1
403 แมทธิวส์, เอมี่. 0
404 คามินอฟฟ์, เลสลี่. 1
405 ธีระภัทร เจริญวิทย์, บรรณาธิการ 0
406 สันติ ปุณณะหิตานนท์, บรรณาธิการ 3
407 กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี, บรรณาธิการ 0
408 ทวิติยา สุจริตรักษ์, บรรณาธิการ 0
409 วัชรีวรรณ สนธิชัย, บรรณาธิการ 0
410 อรวรรณ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ 0
411 รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล. [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ 1
412 อารียา ธิสา 1
413 ดวงเดือน อุเต็น 0
414 วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ 1
415 กิรณา เค้าฉลองเคียง 0
416 ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ 1
417 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ 4
418 สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ 0
419 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
420 วรัญญา เพ็ชรคง 0
421 ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ] 2
422 พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ 0
423 รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ 0
424 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ 0
425 ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ 0
426 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ 1
427 มนัสวี ขนอม 0
428 สุทธินันท์ คอดริงตัน 0
429 ฐิตินนท์ ดวงจินา 0
430 นงลักษณ์ เฉลิมสุข 0
431 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา 0
432 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ 1
433 ประสาท เนืองเฉลิม 1
434 อินทรศักดิ์ เทียมเศวต 1
435 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, บรรณาธิการ 0
436 ทัศนีย์ วีระกันต์, บรรณาธิการ 1
437 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 0
438 อรุณณี ใจเที่ยง 0
439 นิศาชล บุปผา 0
440 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย 0
441 เจนจิรา สลีวงค์ 0
442 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
443 ปรีดี พิศภูมิวิถี 1
444 ฮิระตะ นะโอะยะ 1
445 ประเวศ หงส์จรรยา, แปล 0
446 เอริคสัน, โธมัส 2
447 วิลแลนส์, แอชลีย์ 1
448 ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, แปล 0
449 เว็กซ์ คิงส์ 1
450 กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, แปล 0