# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
251 Phelps, Linda Lee 1
252 Houser, Janet 1
253 Wills, Evelyn M. 0
254 Munns, Ailsa 0
255 พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ 1
256 กษณา รักษมณี 1
257 ปองขวัญ จินาวรณ์, บรรณาธิการ 0
258 พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์, บรรณาธิการ 0
259 พิพัฒน์ แซ่ยับ, บรรณาธิการ 0
260 มาร์วิน เทพโสพรรณ, บรรณาธิการ 1
261 Casey Brian M. 0
262 Spong Catherine Y. 0
263 Hoffman Barbara L. 0
264 Dashe Jodi S. 0
265 Leveno Kenneth J. 0
266 พูลทรัพย์ วงศ์วรรณ์ 1
267 ชลธิชา อมาตยคง (หัวหน้าโครงการ) 0
268 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย 1
269 วไลลักษณ์ พุ่มพวง 1
270 อุษา บิกกิ้นส์ 1
271 วารีทิพย์ บุญยอ 0
272 สุพินดา คูณมี 1
273 อรนันท์ หาญยุทธ 2
274 แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ 1
275 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, บรรณาธิการ 0
276 เลิศชาย วชิรุตมางกูร, บรรณาธิการ 0
277 สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน 1
278 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 1
279 ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, บรรณาธิการ 0
280 วีณา จีระแพทย์ 0
281 เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ 1
282 ธิติมา เงินมาก 1
283 ภัทรวรินทร์ วะทา 0
284 นงลักษณ์ อ้อยมั้งมูล 0
285 พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย 1
286 จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, บรรณาธิการ 1
287 พรทิพย์ สารีโส 1
288 ขนิษฐา แซ่เอี้ยว และคณะ 1
289 Cash Jill C., Editor 1
290 Remmert, Leighann N. 1
291 Sorrentino, Sheila A. 0
292 Morrison-Valfre, Michelle 1
293 Silbert-Flagg, JoAnne 1
294 Johnson, Ruth 1
295 Taylor, Wendy 0
296 Bakerjian, Deb 0
297 Hain, Debra J. 1
298 Fuller Valerie J., Editor 1
299 McCauley, Paula S., Editors 0
300 Fosbre, Chyllia Dixon 1