# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
501 สุมิตรพร จอมจันทร์ 0
502 พนิดา พาลี 0
503 ปกป้อง พิริยคุณธร, บรรณาธิการ 0
504 กิตติ เทียนขาว, บรรณาธิการ 0
505 นลินี ยิ่งชาญกุล 1
506 วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 0
507 นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 0
508 กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ 1
509 Robinson, Melissa 1
510 Smith, Paul S. 0
511 Coehlo, Deborah Padgett 0
512 พาสิริ สิทธินามสุวรรณ 1
513 พิชัย อิฏฐสกุล, บรรณาธิการ 1
514 Waxman, Stephen G. 1
515 วีกส์, แคลร์ 1
516 พลอยแสง เอกญาติ, แปล 0
517 Nattapat Serewiwattana 1
518 Praew Kotruchin 0
519 กุลิสรา จิตรชญาวณิช 1
520 เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 0
521 ป๋วย อุ่นใจ 1
522 นรภัทร ปีสิริกานต์ 0
523 สุวิทย์ ชัยศรี 1
524 อัศวโฆษ 1
525 สำเนียง เลื่อมใส, แปล 0
526 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, แปล 0
527 เรืองอุไร จูตะเสน, แปล 0
528 กรุณา กุศลาลัย, แปล 0
529 กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช 1
530 ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล, บรรณาธิการ 1
531 โสภณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ 0
532 สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, บรรณาธิการ 0
533 สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ 1
534 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช 0
535 กรุณา ชูกิจ, บรรณาธิการ 0
536 มนันชยา กองเมืองปัก, บรรณาธิการ 0
537 ศรัณยา โฆสิตะมงคล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
538 โชคชัย เมธีไตรรัตน์, บรรณาธิการ 0
539 จีระสุข จงกลวัฒนา, บรรณาธิการ 0
540 Taylor, Jane 1
541 Verrinder, glenda 0
542 Talbot, Lyn 0
543 O'Hara lily 0
544 Kim, MyoungJin 1
545 Valerio, Teresa D. 0
546 Mallory, Caroline 0
547 Neal-Boylan, Leslie, editor 1
548 Kim Foster, 1
549 Toby Raeburn, 0
550 O'Brien Anthony j. 0