# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
351 พร่างดาว นุประดิษฐ์ 0
352 เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ 1
353 สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 0
354 สวิณี แสงสิทธิชัย, แปล 0
355 เจนนี่ ฮอลล์ 1
356 สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, และคนอื่นๆ 3
357 อัจฉรา สัมบุณณานนท์ 0
358 รัตนาวลัย นิติยารมย์ 0
359 วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ 0
360 วิฐารณ บุญสิทธิ 0
361 ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ 0
362 พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ 0
363 ธาริณี แม่นชนะ 1
364 ชิงชิง ฟูเจริญ, บรรณาธิการ 1
365 ศิรภพ สุวรรณโรจน์, บรรณาธิการ 0
366 อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, บรรณาธิการ 0
367 โอภาส ไตรตานนท์, [และคณะ] บรรณาธิการ 1
368 วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์, บรรณาธิการ 0
369 ณัฐพล ปัทมินทร์, บรรณาธิการ 0
370 คณิน ธรรมาวรานุคุปต์, บรรณาธิการ 0
371 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 1
372 อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 0
373 อุบลรัตน์์ มโนศิลป์ 0
374 อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ 1
375 ณภัคชา ดัฎธา, แปล 0
376 ศศิกานต์ กาละ 1
377 นุช ตันติศิรินทร์, บรรณาธิการ 1
378 แมทธิวส์, เอมี่. 0
379 คามินอฟฟ์, เลสลี่. 1
380 ธีระภัทร เจริญวิทย์, บรรณาธิการ 0
381 สันติ ปุณณะหิตานนท์, บรรณาธิการ 3
382 กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี, บรรณาธิการ 0
383 ทวิติยา สุจริตรักษ์, บรรณาธิการ 0
384 วัชรีวรรณ สนธิชัย, บรรณาธิการ 0
385 อรวรรณ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ 0
386 รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล. [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ 1
387 อารียา ธิสา 1
388 ดวงเดือน อุเต็น 0
389 วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ 1
390 กิรณา เค้าฉลองเคียง 0
391 ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ 1
392 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ 4
393 สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ 0
394 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
395 วรัญญา เพ็ชรคง 0
396 ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ] 2
397 พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ 0
398 รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ 0
399 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ 0
400 ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ 0