# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
301 Chiappetta, Lorraine 0
302 Rogers, Julia L. 1
303 Brashers, Valentina L. 0
304 Urden, Linda D. 1
305 Lough, Mary E. 0
306 Stacy, Kathleen M. 0
307 Baker, Brenda 1
308 Janke, Jill 0
309 Perry, Shannon E. et al. 1
310 Olshansky, Ellen Frances 0
311 Stayer, Debbie 0
312 Ross, Megan 1
313 รจนพรรณ นันทิทรรภ 1
314 วนเนอร์, แกรี่ เอ็ม, บรรณาธิการ 1
315 บูรณี เศวตสุทธิพันธ์, แปล [และคนอื่นๆ] 0
316 ศราวุธ ปาลิโภชน์ 2
317 อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ 1
318 ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์, บรรณาธิการ 0
319 สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์, บรรณาธิการ 0
320 ทวีศักดิ์ วรรณชาลี, บรรณาธิการ 0
321 ชยวี เมืองจันทร์,บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
322 องุ่น น้อยอุดม, บรรณาธิการ 1
323 สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม, บรรณาธิการ 0
324 ปิยาณี ณ นคร, บรรณาธิการ 0
325 สัมพันธ์ สันทนาคณิต, บรรณาธิการ 1
326 ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์, บรรณาธิการ 1
327 อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, บรรณาธิการ 0
328 ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ, บรรณาธิการ 1
329 เกศินี เธียรกานนท์, บรรณาธิการ 0
330 จุลจักร ลิ่มศรีวิไล, บรรณาธิการ 1
331 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจักษุวิทยา. การศึกษาก่อนปริญญา 1
332 สมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย 1
333 สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย, บรรณาธิการ 0
334 ชุติมา คุณาชีวะ, บรรณาธิการ 0
335 อาจรบ คูหาภินันทน์, บรรณาธิการ 1
336 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา 0
337 จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 1
338 พรชัย จูลเมตต์ 1
339 Rosdahl, Caroline 1
340 Dalley II, Arthur F. 1
341 Agur, Anne M. R. 0
342 ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, บรรณาธิการ 1
343 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 0
344 สรรใจ แสงวิเชียร [และคนอื่นๆ] 1
345 อีเกิลแมน, เดวิด 1
346 กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น, แปล 0
347 แบร์รี, จอห์น เอ็ม. 1
348 สไตน์เบค, จอห์น 1
349 ปิยะภา, แปล 0
350 แซงเตก-ซูเปรี อองตวน เดอ 1