จำนวนอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่

110

คน
นักศึกษา

603

คน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

105

คน
บุคลากรที่ลาศึกษา

5

คน

แผนภูมิแสดงจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพอาจารย์

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละข้อมูลเกษียณอายุราชการช่วง 5 ปีเพิ่มเติม