ประกาศ

-  ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการเรียน


ประชาสัมพันธ์

-  กำหนดการทดสอบระบบสอบสัมภาษณ์และเวลาในการสอบสัมภาษณ์
   20 เมษายน 2566

-  กำหนดการสอบสัมภาษณ์และเวลาในการสอบสัมภาษณ์
   21 เมษายน 2566

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota
   ปีการศึกษา 2566

-  ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการทดสอบระบบสอบสัมภาษณ์
   รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio
   ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์


รายงาน

-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2563
-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2562
-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2561
-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2560
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2563
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2562
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2561
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2560

เอกสารดาวน์โหลด(สำหรับอาจารย์)

-  แบบฟอร์มการประเมิน Rubric Score
-  แบบฟอร์มขอจัดทำข้อสอบ
-  แบบฟอร์มการส่งคะแนนรายวิชาเพื่อการพิจารณา

เอกสารดาวน์โหลด(สำหรับนักศึกษา)

-  แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
-  แบบฟอร์มคำร้องขออุทธรณ์ผลการเรียน


แผนภูมิแสดงงานบริการการศึกษา

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่รับจริง
   จำแนกตามปีการศึกษา


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
   จำแนกตามเพศและชั้นปี ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
   ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563


แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่


แผนภูมิแสดงต้นทุนสังกัดสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนจำแนกตามจังหวัด

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนแรกเข้าของนักศึกษากับจำนวนคงเหลือของนักศึกษา
   จำแนกตามปีการศึกษา


แผนภูมิแสดงผลการสอบสภาการพยาบาล 3 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2563)