ประกาศ


-  ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
   ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

-  ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการเรียน


ประชาสัมพันธ์

-  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   รอบ Admission ปีการศึกษา 2567

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admissions ปีการศึกษา 2567
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Quota ปีการศึกษา 2567
-  ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   รอบ Admission ปีการศึกษา 2567


รายงาน

-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2563
-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2562
-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2561
-  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปีการศึกษา  2560
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2563
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2562
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2561
-  ภาพรวมประสิทธิภาพการสอนปีการศึกษา 2560

เอกสารดาวน์โหลด(สำหรับอาจารย์)เอกสารดาวน์โหลด(สำหรับนักศึกษา)


แผนภูมิแสดงงานบริการการศึกษา

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่รับจริง
   จำแนกตามปีการศึกษา


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
   จำแนกตามเพศและชั้นปี ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564


แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
   ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563


แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่


แผนภูมิแสดงต้นทุนสังกัดสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนจำแนกตามจังหวัด

แผนภูมิแสดงสถิติจำนวนแรกเข้าของนักศึกษากับจำนวนคงเหลือของนักศึกษา
   จำแนกตามปีการศึกษา


แผนภูมิแสดงผลการสอบสภาการพยาบาล 3 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2563)