นรีเวชวิทยา เล่มที่ 3

 • สถานะ: (5/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164078055
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WP300 ธ221น เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์หญิง
นรีเวชวิทยา เล่มที่ 3

ธาริณี แม่นชนะ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ณัฐชา พูลเจริญ
 • ชินา โอฬารรัตนพันธ์
 • นลินา ออประยูร
 • ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์
 • ภิญญดา ปัญญาวรานันท์
 • สมสุข สันติเบ็ญจกุล
 • พธู ตัณฑ์ไพโรจน์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026261 - ยืมได้
2 7026262 30 เม.ย. 2024, 19:24 ระหว่างยืม สโรชา วนาการสงศ์
3 7026263 - ยืมได้
4 7026264 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม บุษกร บรรพตพยุง
5 7026265 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ฐิตินันท์ วนาลัยนิมิต
6 7026266 30 เม.ย. 2024, 19:23 ระหว่างยืม รัตนา ชีหมื่อ
7 7026267 30 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เมธาสิทธิ์ ขันติเมธากุล
8 7026268 - ยืมได้
9 7026269 - ยืมได้
10 7026270 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 5