การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

 • สถานะ: (16/16) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786165654012
 • จำนวนการยืม: 16 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-05-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์ดีการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 259 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ภ228ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การประเมินทางการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • วิถี ธุระธรรม
 • พัชรี กระจ่างโพธิ์
 • สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
 • สมสุข ภาณุรัตน์
 • พรพรรณ ภูสาหัส
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022633 26 มิ.ย. 2022, 15:05 ระหว่างยืม กัลยา ปู่ซิ
2 7022634 3 ก.ค. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ศิริลักษณ์ โปธาแก้ว
3 7022635 29 มิ.ย. 2022, 00:00 ระหว่างยืม นวลปราง กอนขุนทด
4 7022636 20 ก.ค. 2022, 09:15 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
5 7022637 3 ก.ค. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ศิริรัตน์ หวลอารมณ์
6 7022638 28 มิ.ย. 2022, 15:21 ระหว่างยืม ปนัดดา มุ่งสอนกลาง
7 7022639 3 ก.ค. 2022, 14:56 ระหว่างยืม อัญญาพรน์ พิพัฒนสมทากุล
8 7022640 3 ก.ค. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ทนัชชา ธุระธรรม
9 7022641 28 มิ.ย. 2022, 15:06 ระหว่างยืม นริสรา นันสันเทียะ
10 7022642 29 มิ.ย. 2022, 16:24 ระหว่างยืม ณัฐติยา สรานนท์เมธากุล
11 7022643 26 มิ.ย. 2022, 15:04 ระหว่างยืม มณทิรา ไชยางา
12 7022644 28 มิ.ย. 2022, 15:08 ระหว่างยืม กรรณิกา ฟ้าประทานไพร
13 7022645 21 ก.ค. 2022, 08:46 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
14 7022646 3 ก.ค. 2022, 16:29 ระหว่างยืม ไพลิน วรรณเหลือง
15 7022647 3 ก.ค. 2022, 14:55 ระหว่างยืม ปิยธิดา ชินศรีฉิมพลี
16 7022648 28 มิ.ย. 2022, 15:07 ระหว่างยืม เมธาวี นาสวาสดิ์
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 16