แนวการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล Development of nursing service system หน่วยที่ 1-15

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9749758684
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY130 ส241น
 • Tags (หัวเรื่อง):
บริการการพยาบาล -- แบบฝึกหัด
แนวการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการพยาบาล Development of nursing service system หน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016415 - ยืมได้
2 7016416 - ยืมได้
3 7016417 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0