ระบบการเคลื่อนไหว = Locomotive System

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163614747
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 320 หน้า, 27 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ผ227ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
ระบบการเคลื่อนไหว = Locomotive System

ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012918 - ยืมได้
2 7012919 - ยืมได้
3 7012920 - ยืมได้
4 7012921 - ยืมได้
5 7012922 - ยืมได้
6 7012923 - ยืมได้
7 7012924 - ยืมได้
8 7012925 - ยืมได้
9 7012926 - ยืมได้
10 7012927 - ยืมได้
11 7016130 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0