คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1

 • สถานะ: (2/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164972230
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: N P Press Limirted Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 438 หน้า, 21 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB141 ป172ค เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การตรวจคัดโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020575 - ยืมได้
2 7020576 - ยืมได้
3 7020577 - ยืมได้
4 7020578 - ยืมได้
5 7020579 - ยืมได้
6 7020580 - ยืมได้
7 7020581 - ยืมได้
8 7020582 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
9 7020583 20 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พนิดา พาลี
10 7020584 - ยืมได้
11 7022381 - ยืมได้
12 7022382 - ยืมได้
13 7022383 - ยืมได้
14 7022384 - ยืมได้
15 7022385 - ยืมได้
16 7022386 - ยืมได้
17 7022387 - ยืมได้
18 7022388 - ยืมได้
19 7022389 - ยืมได้
20 7022390 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 2