แสดง:

เรียงตาม:

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 6/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ [และคณะ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436930
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน 5/14
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986986
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3 0/15
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163987044
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research 0/1
หนังสือมาใหม่

สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research

ผู้แต่งหนังสือ: จินตวีพร แป้นแก้ว
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165940023
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การแพทย์ฉุกเฉิน พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 0/2
หนังสือมาใหม่

การแพทย์ฉุกเฉิน พลวัตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แต่งหนังสือ: กรกฎ อภิรัตน์วรากุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165944908
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการผลิตบัณฑิต" 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการผลิตบัณฑิต"

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149314
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการวิจัย" 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการวิจัย"

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149291
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร" 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร"

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149307
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

คู่มือการจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ = Knowledge management manual to a learning organization (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือการจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ = Knowledge management manual to a learning organization (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

ผู้แต่งหนังสือ: อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161149383
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986955
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Pediatrics in practice 2/15
หนังสือมาใหม่

กุมารเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Pediatrics in practice

ผู้แต่งหนังสือ: วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262751
เลขเรียก:
 • NLM - WS100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management 0/10
หนังสือมาใหม่

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163987037
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผลของการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = Effectiveness of motivational interviewing on medication adherence among persons with major depre 0/1
หนังสือมาใหม่
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ล้างไตทางช่องท้อง 0/1
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ล้างไตทางช่องท้อง

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพวรรณ เรืองพุทธ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165936392
เลขเรียก:
 • NLM - WJ340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Ambulatory pediatrics : among the changes 0/1
หนังสือมาใหม่

Ambulatory pediatrics : among the changes

ผู้แต่งหนังสือ: รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล. [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986962
เลขเรียก:
 • NLM - WS25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine 1/9
หนังสือมาใหม่

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, [และคณะ], บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169120575
เลขเรียก:
 • NLM - WQ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ = Pain management in clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ = Pain management in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: นุช ตันติศิรินทร์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436527
เลขเรียก:
 • NLM - WB535
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีทีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม 0/1
หนังสือมาใหม่

เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีทีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภวิทู สุขเพ็ง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262669
เลขเรียก:
 • NLM - WN206
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต = A practical approach to the science of ayuraveda 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต = A practical approach to the science of ayuraveda

ผู้แต่งหนังสือ: อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162105265
เลขเรียก:
 • NLM - WB55.A9
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9745069019
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach 4/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164451711
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

บันทึกย่อในวิทยารูมาติก = Short note in rheumatology 0/3
หนังสือมาใหม่

บันทึกย่อในวิทยารูมาติก = Short note in rheumatology

ผู้แต่งหนังสือ: ชิงชิง ฟูเจริญ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387577
เลขเรียก:
 • NLM - WE544
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

มะเร็งนรีเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม = Hereditary gynecologic cancer 0/3
หนังสือมาใหม่

มะเร็งนรีเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม = Hereditary gynecologic cancer

ผู้แต่งหนังสือ: ธาริณี แม่นชนะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165888844
เลขเรียก:
 • NLM - WP145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เทพนิยายไวกิ้ง Viking tales 0/1
หนังสือมาใหม่

เทพนิยายไวกิ้ง Viking tales

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนี่ ฮอลล์
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786164343078
เลขเรียก:
 • LC - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ชายชราแห่งท้องทะเล The old man and the sea 0/1
หนังสือมาใหม่

ชายชราแห่งท้องทะเล The old man and the sea

ผู้แต่งหนังสือ: เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786164342705
เลขเรียก:
 • LC - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เจ้าชายน้อย = The Little prince 0/1
หนังสือมาใหม่

เจ้าชายน้อย = The Little prince

ผู้แต่งหนังสือ: แซงเตก-ซูเปรี อองตวน เดอ
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786164342569
เลขเรียก:
 • LC - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เพื่อนยาก = Of mice and men 0/1
หนังสือมาใหม่

เพื่อนยาก = Of mice and men

ผู้แต่งหนังสือ: สไตน์เบค, จอห์น
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786164342965
เลขเรียก:
 • LC - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน 0/5
หนังสือมาใหม่

60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน

ผู้แต่งหนังสือ: ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436817
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking

ผู้แต่งหนังสือ: Hogan-Quigley, Beth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975171209
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Rosdahl's textbook of basic nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Rosdahl's textbook of basic nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Rosdahl, Caroline
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975172831
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า