แสดง:

เรียงตาม:

Hematologic & oncologic problems in the first year of life 0/5
หนังสือมาใหม่

Hematologic & oncologic problems in the first year of life

ผู้แต่งหนังสือ: ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164078796
เลขเรียก:
 • NLM - WS300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing 0/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: เนตรชนก แก้วจันทา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166042399
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ต้อเนื้อ = Pterygium 0/2
หนังสือมาใหม่

ต้อเนื้อ = Pterygium

ผู้แต่งหนังสือ: วินัย ชัยดรุณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165980524
เลขเรียก:
 • NLM - WW220
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผลของการบำบัดฟื้นฟูจิตใจต่อความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าห้องแยก = Effect of psychological debriefing on psychological distress among psychiatric patients with seclusion 0/1
หนังสือมาใหม่
คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน = Handbook for fundamentals of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166040616
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients 0/15
หนังสือมาใหม่

กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณี เฮงยศมาก
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166036855
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย

ผู้แต่งหนังสือ: จารุวรรณ สนองญาติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740342380
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เวชศาสตร์ทันยุค 2566 0/5
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ทันยุค 2566

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201305
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก = Childhood obesity : a comprehensive approach and management 0/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลรักษาโรคอ้วนในเด็ก = Childhood obesity : a comprehensive approach and management

ผู้แต่งหนังสือ: อรพร ดำรงวงศ์ศิริ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164438309
เลขเรียก:
 • NLM - WD210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย = Pharmacokinetics principle of drug excretion 0/3
หนังสือมาใหม่

หลักการเภสัชจลนศาสตร์การขับยาออกจากร่างกาย = Pharmacokinetics principle of drug excretion

ผู้แต่งหนังสือ: กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166041118
เลขเรียก:
 • NLM - QV38
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์

ผู้แต่งหนังสือ: อาภาพร เผ่าวัฒนา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164438354
เลขเรียก:
 • NLM - WS460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine 0/5
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ = Ambulatory care in pulmonary medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทริน ภิรมย์พานิช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164884038
เลขเรียก:
 • NLM - WF140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช 0/10
หนังสือมาใหม่

สัมพันธภาพและการสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

ผู้แต่งหนังสือ: วัลลภา อันดารา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166035629
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ICU survival guidebook 0/5
หนังสือมาใหม่

ICU survival guidebook

ผู้แต่งหนังสือ: สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และคนอื่นๆ, [บรรณาธิการ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168122150
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Hot issues in post-pandemic ERA 0/1
หนังสือมาใหม่

Hot issues in post-pandemic ERA

ผู้แต่งหนังสือ: จักกพัฒน์ วนิชานันท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164078178
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ประมวลหัตถเวชกรรมไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

ประมวลหัตถเวชกรรมไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ธนิสร ศรีวานิชภูมิ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166030112
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ 3/15
หนังสือมาใหม่

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720304
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323879880
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nutrition essentials for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nutrition essentials for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Dudek, Susan G.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161125
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339991
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ 0/10
หนังสือมาใหม่

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

ผู้แต่งหนังสือ: กันตพร ยอดไทย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165720151
เลขเรียก:
 • NLM - WY164
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 0/2
หนังสือมาใหม่

นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147592
เลขเรียก:
 • NLM - QT256
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8 0/8
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

ผู้แต่งหนังสือ: สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163986672
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease

ผู้แต่งหนังสือ: ธเนศ ชิตาพนารักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165884945
เลขเรียก:
 • NLM - WI300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 3/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557565
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 1/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สายฝน เอกวรางกูร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747557572
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 0/16
หนังสือมาใหม่

การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: เยาวรัตน์ มัชฌิม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165901260
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 0/6
หนังสือมาใหม่

ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: บุษบา เผ่าทองจีน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165900270
เลขเรียก:
 • NLM - WI101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา 0/1
หนังสือมาใหม่

ไดอารี ไทม์แมชชีน ย้อนเวลา

ผู้แต่งหนังสือ: มาเรือน เอมชาวนา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169385578
เลขเรียก:
 • LC - BF700 (สาระความรู้)
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า