แสดง:

เรียงตาม:

ผลงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161146283
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ผลงานเด่น 10 สาขาของอสม. ดีเด่นระดับชาติ/ภาค/เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลงานเด่น 10 สาขาของอสม. ดีเด่นระดับชาติ/ภาค/เขตภาคเหนือ ประจำปี 2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0716
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลงานวิชาการระบบรับส่งต่อผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161147860
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ผลการสำรวจข้อมูลศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 1 - 4 ประจำปี 2557 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการสำรวจข้อมูลศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 1 - 4 ประจำปี 2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161122102
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0027.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ผลการดำเนินงาน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในรอบปี 2558 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการดำเนินงาน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในรอบปี 2558

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ประเทศไทย การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 0/1
หนังสือมาใหม่

ประเทศไทย การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558-2559

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ประเทศไทย การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัด ของประเทสไทย พ.ศ. 2558-2559 รายงานฉบับสมบูรณ์ มิถุนายน 2560 0/1
หนังสือมาใหม่
ประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพร่ในรูปแบบ QR Code พ.ศ. 2563 : NSO publication catalog with QR scanner codes 2020 0/1
หนังสือมาใหม่

ประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพร่ในรูปแบบ QR Code พ.ศ. 2563 : NSO publication catalog with QR scanner codes 2020

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2554 0/2
หนังสือมาใหม่

บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ.2554

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ./IHPP
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555-2557 0/2
หนังสือมาใหม่

บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ.2555-2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ 0/1
หนังสือมาใหม่

บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่

ผู้แต่งหนังสือ: ทัศนีย์ ญาณะ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786167854090
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

บทสรุปเพื่อการก้าวต่อการดูแลรักษาเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) 2555-2560 0/1
หนังสือมาใหม่

บทสรุปเพื่อการก้าวต่อการดูแลรักษาเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) 2555-2560

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้บทบาทของวิชาชีพการพยาบาล โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 0/2
หนังสือมาใหม่
ถอดบทเรียนแผนงานที่ 3.1 พบาลาลต้นแบบผลงานดีเด่นด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ 0/2
หนังสือมาใหม่

ถอดบทเรียนแผนงานที่ 3.1 พบาลาลต้นแบบผลงานดีเด่นด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่

ผู้แต่งหนังสือ: นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.8.4/
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ถอดบทเรียนประสบการณ์การใช้สมาธิบำบัด SKT ของบุคลากรสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

ถอดบทเรียนประสบการณ์การใช้สมาธิบำบัด SKT ของบุคลากรสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161145262
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0/1
หนังสือมาใหม่

ถอดบทเรียน องค์กรคุณธรรมนำสู่ความสุข : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผู้แต่งหนังสือ: ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165821476
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

ตารางปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 = Dietary reference intake tables for thais 2020 0/5
หนังสือมาใหม่

ตารางปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน สำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 = Dietary reference intake tables for thais 2020

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786161143497
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2560 0/1
หนังสือมาใหม่

ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2560

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรวัฒน์ บุญสม และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789743266546
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ 0/2
หนังสือมาใหม่

ชัยนาทนเรนทรานุสรณ์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786162797576
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

จิตงามเหมือนชื่อ คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ชีวประวัติและผลงาน 2458 - 2526 0/2
หนังสือมาใหม่

จิตงามเหมือนชื่อ คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ชีวประวัติและผลงาน 2458 - 2526

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ราชบัณฑิต
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786169219309
เลขเรียก:
 • LC - สธ.BL100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

จารึกไว้ในล้านนา 0/1
หนังสือมาใหม่

จารึกไว้ในล้านนา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786165652933
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563) 0/2
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563)

ผู้แต่งหนังสือ: โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789742969264
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 0/1
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786162832864
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า