การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161111496
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 339 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การดูแล
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023448 - ยืมได้
2 7023449 - ยืมได้
3 7023450 - ยืมได้
4 7023451 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
5 7023452 - ยืมได้
6 7023453 - ยืมได้
7 7023454 - ยืมได้
8 7023455 29 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนพล ชีวพัฒนโสภณ
9 7023456 27 ก.พ. 2024, 17:41 ระหว่างยืม วิรัลพัชร สิทธิกรม
10 7023457 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 3