หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164433946
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-14
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 474 หน้า, 19 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB200 พ667ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การซักประวัติผู้ป่วย
หลักการซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน

พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์

ผู้แต่งร่วม

 • ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ชื่นกมล วรรณะ 18 ก.ค. 2022, 22:05
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022028 - ยืมได้
2 7022029 - ยืมได้
3 7022030 - ยืมได้
4 7022031 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
5 7022032 - ยืมได้
6 7022033 - ยืมได้
7 7022034 - ยืมได้
8 7022035 - ยืมได้
9 7022036 - ยืมได้
10 7022037 - ยืมได้
11 7022038 - ยืมได้
12 7022039 - ยืมได้
13 7022040 - ยืมได้
14 7022041 - ยืมได้
15 7022042 - ยืมได้
16 7022043 - ยืมได้
17 7022044 - ยืมได้
18 7022045 - ยืมได้
19 7022046 - ยืมได้
20 7022047 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1