การพยาบาลพื้นฐาน

 • สถานะ: (7/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165687591
 • จำนวนการยืม: 7 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: จุดทอง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 861 หน้า, 26 cm. (580 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน

สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021973 - ยืมได้
2 7021974 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พักตรวิภา ตันเจริญ
3 7021975 26 ก.ย. 2023, 16:28 ระหว่างยืม ศนิดา หว่างป่อ
4 7021976 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรชิตา อาดำ
5 7021977 - ยืมได้
6 7021978 29 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พรรณษา ภู่สี
7 7021979 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัคธีมา หลิ่งคำ
8 7021980 8 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม จงกลณี ช่าวน่าน
9 7021981 1 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศิริทร อนุกุล
10 7021982 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 7