ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 • สถานะ: (1/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162791260
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-26
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 700 หน้า, 0 cm. (1,000 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ค141ต เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์--เด็ก - - การดูแล--ทารกแรกเกิด - - การดูแล
ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ไม่พบข่้อมูล 23 เม.ย. 2021, 15:04
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7010508 - ยืมได้
2 7010509 29 เม.ย. 2024, 18:43 ระหว่างยืม ศุภโชค อินธรรม
3 7010510 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1