แสดง:

เรียงตาม:

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การประเมินสุขภาพ (Health Assessment) รหัสวิชา พย. 1202 0/10
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การประเมินสุขภาพ (Health Assessment) รหัสวิชา พย. 1202

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3(พย.1317)สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3(พย.1317)สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้แต่งหนังสือ: พิมวรรณ เรืองพุทธ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารประกอบการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) เล่มที่ 1 รายวิชา พย. 214 การพยาบาลพื้นฐาน พย.312 วิจัยทางการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่
เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques) 1/4
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing techniques)

ผู้แต่งหนังสือ: นิสา เขมทัศน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารประกอบการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (พย.1412) 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (พย.1412)

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณพร บุญเปล่ง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิจัยทางการพยาบาล (พย.1329) 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการวิจัยทางการพยาบาล (พย.1329)

ผู้แต่งหนังสือ: อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 1/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1

ผู้แต่งหนังสือ: พูลทรัพย์ ลาภเจียม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย. 1315) 0/1

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 (พย. 1315)

ผู้แต่งหนังสือ: จักรี กั้วกำจัด
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญฤทัย พันธุ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (พย.1318) 1/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (พย.1318)

ผู้แต่งหนังสือ: ปนิดา พุ่มพุทธ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต (พย.1316) : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 0/1
หนังสือมาใหม่
เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

ผู้แต่งหนังสือ: ธิดารัตน์ คณึงเพียร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 รหัสวิชา พย.1411 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 รหัสวิชา พย.1411

ผู้แต่งหนังสือ: เอกชัย กันธะวงศ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

ผู้แต่งหนังสือ: โศรตรีย์ แพน้อย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เอกสารประกอบการสอน วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ รหัสวิชา พย.1202 และ วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รหัสวิชา พย.1425 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1/2
หนังสือมาใหม่
เอกสารประกอบการสอน วิชา พย.1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and community nursing II) จำนวน 1 หน่วยกิต 0/10
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชา พย.1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and community nursing II) จำนวน 1 หน่วยกิต

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

เอกสารประกอบการสอน วิชา พย.1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and community nursing II) จำนวน 1 หน่วยกิต 0/10
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชา พย.1427 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 (Family and community nursing II) จำนวน 1 หน่วยกิต

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

เอกสารประกอบการสอน วิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Nursing I) 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน วิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (Family and Community Nursing I)

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423) 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอน การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 (พ.ย.1423)

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา กาวิละ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอกสารชุดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารชุดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นหัวใจความเป็นมนุษย์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health) 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1, 2, 3 (Nursing care of person with health)

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลพรรณ สุริยโคตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำสอน วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10 0/41
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9746452789
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2006

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746452789
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10 6/18
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult and elderly nursing หน่วยที่ 6-10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746452789
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า