คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 เล่มที่ 4 : การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167859132
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: W225.JT3 ค241 เล่มที่: 4
 • Tags (หัวเรื่อง):
ประกันสุขภาพ -- คู่มือ
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 เล่มที่ 4 : การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013308 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0