ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 1-8

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165057042
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WA540.JT3 ส241ป เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ สาธารณสุข
ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020436 - ยืมได้
2 7020437 - ยืมได้
3 7020438 - ยืมได้
4 7020439 - ยืมได้
5 7020440 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0