ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162834585
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 170 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: DS568 ป171
 • Tags (หัวเรื่อง):
ราชาภิเษก -- ไทย พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลในระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระกรุณาธิคุณ ในงานพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021446 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0