คู่มือ การตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2

 • สถานะ: (6/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164972384
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: N P Press Lirnited Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 480 หน้า, 21 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB141 ป172ค เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การตรวจคัดโรค การตรวจวินิจฉัยโรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020585 - ยืมได้
2 7020586 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จุฑารัตน์ บุญส่ง
3 7020587 - ยืมได้
4 7020588 - ยืมได้
5 7020589 - ยืมได้
6 7020590 25 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม วรนันท์ หน่อแก้ว
7 7020591 - ยืมได้
8 7020592 - ยืมได้
9 7020593 - ยืมได้
10 7020594 27 ก.พ. 2024, 08:08 ระหว่างยืม สุชาวลี พุทธเสน
11 7022391 - ยืมได้
12 7022392 - ยืมได้
13 7022393 27 ก.พ. 2024, 07:58 ระหว่างยืม ศิริทรัพย์ ปัญญาธนาธาร
14 7022394 - ยืมได้
15 7022395 - ยืมได้
16 7022396 - ยืมได้
17 7022397 22 ส.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปภัสราวดี วงศ์สกล
18 7022398 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปุลวิชช์ ทองแตง
19 7022399 - ยืมได้
20 7022400 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 6