ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 9-15

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165056472
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WA540.JT3 ส241ป เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ สาธารณสุข
ประมวลสาระชุดวิชา ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020325 - ยืมได้
2 7020326 - ยืมได้
3 7020327 - ยืมได้
4 7020328 - ยืมได้
5 7020329 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0