# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
201 วัชระ สัจจะสารสิน 1
202 ถ่ายเถา สุจริตกุล 1
203 สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
204 พชร สูงเด่น, แปล 0
205 เกรย์สัน, บรูช 1
206 สิลิ, นามปากกา 1
207 คิดมาก, นามปากกา 3
208 กวิสรา ม่วงงาม 1
209 สมคิด ลวางกูร 1
210 เรอเน กอสซินนี 1
211 อามิกาล, แปล พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต 0
212 กนกรัตน์ อรุณรัตนรุจรวี, แปล 0
213 นีน่า, คิม 1
214 วัลลี ชื่นยง, แปล 0
215 โทลคีน, เจ.อาร์.อาร์. 1
216 ราช รามัญ 1
217 มิเลนา อากุส 1
218 เสาวรี เอี่ยมละออ 1
219 กชกร ชิณะวงศ์ 1
220 อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ 1
221 อาโอยะ มามิ 1
222 ธนัญ พลแสน, แปล 0
223 ซูมิโนะ โยรุ 1
224 อภิวัฒน์ พวงไธสง, แปล 0
225 พอล กาลิโค 1
226 บัญชา สุวรรณานนท์, แปล 0
227 เฟิงหลิว ซูไต 1
228 ปราณหยก, แปล 0
229 หลุยส์ ลามูร์ 1
230 เพชร ภาษพิรัช, แปล 0
231 อุดม ว่องไวทองดี 0
232 วินัย ศิริจิตร 1
233 คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 0
234 ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ 0
235 ปรมัตถ์ ธิมาไชย 0
236 ธนันดา ตระการวนิช 0
237 ธนรร งามวิชชุกร 0
238 ชาครีย์ กิติยากร 0
239 จิรายุทธ จันทร์มา 0
240 กมลวรรณ ภัคโชตานนท์ และคนอื่นๆ 1
241 จีรนุช สมโชค ไวท์ 2
242 บูรยา พัฒนจินดากุล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
243 ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์, บรรณาธิการ 0
244 พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล, บรรณาธิการ 0
245 สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม, บรรณาธิการ 0
246 อรรถพล ใจชื่น, บรรณาธิการ 0
247 เพียงบุหลัน ยาปาน, บรรณาธิการ 0
248 ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์, บรรณาธิการ 0
249 สุมิตรา ประเทพ 1
250 Richardson, Beth, edited 1