# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
151 ปานดวงใจ ไทยดํารงค์เดช 1
152 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ประสาทศัลยศาสตร์ 0
153 กิติพร ศรีอมรรัตนกุล 1
154 ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ 1
155 ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, บรรณาธิการ 1
156 มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, บรรณาธิการ 1
157 วิรัตน์ วศินวงศ์, บรรณาธิการ 0
158 พรพรรณ ศรีพรสวรรค์, บรรณาธิการ 1
159 ณัชชา วรรณนิยม, บรรณาธิการ 1
160 สุภาวดี เนติเมธี, บรรณาธิการ 0
161 พัชรา สมชื่อ 0
162 สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 1
163 ปวีณา ธุวะนุติ 0
164 ณัฐชา พูลเจริญ 0
165 ชินา โอฬารรัตนพันธ์ 0
166 นลินา ออประยูร 0
167 ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ 0
168 ภิญญดา ปัญญาวรานันท์ 0
169 สมสุข สันติเบ็ญจกุล 0
170 ธาริณี แม่นชนะ และคณะ 3
171 ชลจร จันทรนาวี 1
172 พีรญา กัณฑบุตร 1
173 ศุทธิญาภา รัตนชัย 0
174 เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล, แปล 0
175 การ์เร็ตต์, เฮนรี เจมส์ 1
176 Piven, Joshua 1
177 Borgenicht, David 0
178 พรเลิศ อิฐฐ์, แปล 0
179 ฮิชาโนบุ ไคยะ 1
180 วิลาศิณี คู่ปัถพี, แปล 0
181 สุภัทรา . 1
182 สมภพ โรจนพันธ์ 1
183 ซอจิน ว็อน 1
184 ชนามาศ เพ็งสมบูรณ์, แปล 0
185 รัฐธีร์ ชาญชินปวิณณัช 1
186 โครี คอกอน 1
187 ลีน่า รินน์ 0
188 อดัม เมอร์ริลล์ 0
189 ธนวรรณ นภาศรี, แปล 0
190 เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ 1
191 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 0
192 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก. กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 1
193 วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล 0
194 โรเบิร์ตสัน, เจนีน 0
195 กอร์ดอน, พอล 1
196 ตรองสิริ ทองคำใส, แปล 0
197 ฮา วัน 1
198 อี กึนฮู 1
199 ว็อน จีซู 1
200 ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย, แปล 0