# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
101 พรรณผกา รุ่งเรือง, แปล 0
102 Gallagher, Rory 0
103 รณชัย ธรรมปรีดา 1
104 ทาคางิ โยชิโนริ 1
105 สายใจ พัวพันธ์ 1
106 สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ 1
107 ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร 1
108 ประจักษ์ ปฏิทัศน์ 1
109 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 1
110 ชญานิน ประศมศานติ์ 0
111 ณัฐฎ์นวัต จิวัฒน์ธนากุล 0
112 จิรวัฒน์ ภูวรกิจ 0
113 อนุรัตน์ มณีนิล 0
114 ศรัณญู กู้ธนพัฒน์ 0
115 ปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล 0
116 ชวยศ ป้อมคำ 0
117 สิริโชค จึงถาวรรณ 0
118 ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ 0
119 สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ 1
120 วาทิต อินทุลักษณ์ 1
121 ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์ 1
122 ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช 1
123 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ 1
124 ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. สาขาวิชาทารกแรกเกิด 1
126 สุภาพร ล้ำเลิศธน 1
127 กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ 1
128 นิติพรรณ พรมประเสริฐ 0
129 ชิดชนก ตั้งเจตน์ 0
130 ธีรพล ทิพย์พยอม 2
131 วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ 1
132 ปริญญา เลิศสินไทย 1
133 วิทย์ โคธีรานุรักษ์, บรรณาธิการ 1
134 ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร 0
136 วิริยาพร ฤทธิทิศ, บรรณาธิการ 1
137 มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ 2
138 พฤฒพร มณีรัตน์, บรรณาธิการ 0
139 พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ 0
140 มานี รักษาเกียรติศักดิ์ 1
141 พัชรียา นิวัฒน์ภูมินทร์ 0
142 มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน 0
143 อภิญญา อินทรรัตน์ 0
144 สุนิสา ก้องเกียรติกมล 0
145 ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ 1
146 วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ, บรรณาธิการ 1
147 วิจิตรา ทัศนียกุล, บรรณาธิการ 0
148 นนทญา นาคคำ, บรรณาธิการ 0
149 ธนัญญ์ เพชรานนท์ 1
150 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 0