หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 6 : เภสัชกรรม 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 6 : เภสัชกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742474157
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15 0/2
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165052399
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ผู้แต่งหนังสือ: นวภรณ์ อุ่นเรือน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160828425
เลขเรียก:
 • LC - PL4158
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารแอมเฟตามีน 0/1
หนังสือมาใหม่

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารแอมเฟตามีน

ผู้แต่งหนังสือ: พิชัย แสงชาญชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161120221
เลขเรียก:
 • NLM - WM270
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานคร (BMA Research standard operating procedures) 0/2
หนังสือมาใหม่

วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยกรุงเทพมหานคร (BMA Research standard operating procedures)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

จริยธรรมทางการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

จริยธรรมทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740338819
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ หน่วยที่ 11-15 0/2
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ หน่วยที่ 11-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165053211
เลขเรียก:
 • NLM - WA525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อจากการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 1/2
หนังสือมาใหม่

การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อจากการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนารา สิทธิเหรียญชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WX20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

การนวดไทยบำบัดการนอนไม่หลับ 0/25
หนังสือมาใหม่

การนวดไทยบำบัดการนอนไม่หลับ

ผู้แต่งหนังสือ: ประพจน์ เภตรากาศ,และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169355007
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165050913
เลขเรียก:
 • NLM - WA440
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0/1
หนังสือมาใหม่
แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรี เนียมศรี, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161134952
เลขเรียก:
 • NLM - WY130
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 0/10
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Diagnostic approach in hematology : laboratory interpretation and clinical correlation 0/2
หนังสือมาใหม่

Diagnostic approach in hematology : laboratory interpretation and clinical correlation

ผู้แต่งหนังสือ: นภชาญ เอื้อประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978-616-44-5198-8
เลขเรียก:
 • NLM - WH120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การพยาบาลพื้นฐาน 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลพื้นฐาน

ผู้แต่งหนังสือ: สุปาณี เสนาดิสัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165687591
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ตำราฝังเข็ม = Textbook of acupuncture & moxibustion 0/1
หนังสือมาใหม่

ตำราฝังเข็ม = Textbook of acupuncture & moxibustion

ผู้แต่งหนังสือ: โกวิท คัมภีรภาพ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164553422
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Practical pearls in internal medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

Practical pearls in internal medicine

ผู้แต่งหนังสือ: กมลวรรณ จุติวรกุล, บรรณาธิการ., [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164074392
เลขเรียก:
 • NLM - WB141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : กรณีศึกษา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่
กฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล Law and ethics for nurse 0/6
หนังสือมาใหม่

กฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล Law and ethics for nurse

ผู้แต่งหนังสือ: พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974195699
เลขเรียก:
 • NLM - WY32.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

แผ่นดินไหว ภัยทั่วโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

แผ่นดินไหว ภัยทั่วโลก

ผู้แต่งหนังสือ: เอกพร เทิดไท
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169044789
เลขเรียก:
 • LC - QE534.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 0/2
หนังสือมาใหม่

สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164456730
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: วิไลศักดิ์ บัวแย้ม
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.W4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพยงค์ ทังสุบุตร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747645564
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เกษม เพ็ญภินันท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169030911
เลขเรียก:
 • LC - GN358
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nursing health assessment : a best practice approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing health assessment : a best practice approach

ผู้แต่งหนังสือ: Jensen, Sharon.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469855707
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพร สถิรอังกูร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161116415
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013

ผู้แต่งหนังสือ: นันรณา จำลอง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160822119
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 0/5
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการคุณภาพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165059640
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผู้แต่งหนังสือ: อายุพร กัยวิกัยโกศล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us