หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน 0/1
หนังสือมาใหม่

กินให้ถูกวิธี 4 โรคเรื้อรังไม่มาเยือน

ผู้แต่งหนังสือ: ศานิต วิชานศวกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161827526
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สาระทบทวนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1/13
หนังสือมาใหม่
จริยธรรมทางการพยาบาล 0/10
หนังสือมาใหม่

จริยธรรมทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740338819
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 = Primary health system Act, B.E.2019 0/3
หนังสือมาใหม่

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 = Primary health system Act, B.E.2019

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 1/11
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่งหนังสือ: เกศศิริ วงษ์คงคำ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799341
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม Critical care nursing : a holistic approach 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: วิจิตรา กุสุมภ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740640645788
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ 0/5
หนังสือมาใหม่

ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161133337
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Pediatric palliative care 0/5
หนังสือมาใหม่

Pediatric palliative care

ผู้แต่งหนังสือ: วินัดดา ปิยะศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169197263
เลขเรียก:
 • NLM - WS205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล 0/11
หนังสือมาใหม่

การตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: จรูญรัตน์ รอดเนียม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WB200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of Anatomy and Physiology for Nursing Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Jennifer Boore
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473938465
เลขเรียก:
 • NLM - QS4 J54E
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน 0/5
หนังสือมาใหม่

60 ไอเดีย จิตตปัญญาในห้องเรียน

ผู้แต่งหนังสือ: ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436817
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง 0/3
หนังสือมาใหม่

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

ผู้แต่งหนังสือ: พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163983398
เลขเรียก:
 • NLM - WA900
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies 0/15
หนังสือมาใหม่

การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies

ผู้แต่งหนังสือ: อาจินต์ สงทับ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262201
เลขเรียก:
 • NLM - WA105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 0/5
หนังสือมาใหม่

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974032624
เลขเรียก:
 • NLM - WM55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียนสำหรับอาชีพเฉพาะทางเลือก หมวด ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพนวดแผนไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียนสำหรับอาชีพเฉพาะทางเลือก หมวด ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพนวดแผนไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ถาวร วิมาน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164135581
เลขเรียก:
 • NLM - PE1131
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก 0/40
หนังสือมาใหม่

โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก

ผู้แต่งหนังสือ: อัครพล มุ่งนิรันดร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169262459
เลขเรียก:
 • NLM - WO925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคคลากรทางแพทย์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคคลากรทางแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163217639
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือโรคผิวหนังเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือโรคผิวหนังเด็ก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ: วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164291607
เลขเรียก:
 • NLM - WS260
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

รายงานการประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง : 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0/2
หนังสือมาใหม่

รายงานการประชุมสร้างสุขที่ปลายทาง : 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้แต่งหนังสือ: พรวิไล คารร์
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786162352881
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กโรคหอบหืด

ผู้แต่งหนังสือ: สุรางคนา ไชยรินคำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัญหาที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา 0/2
หนังสือมาใหม่

ปัญหาที่พบบ่อยทางรังสีวิทยา

ผู้แต่งหนังสือ: สิริพร หิรัญแพทย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162712913
เลขเรียก:
 • NLM - WN180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเซียล 0/1
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเซียล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164432895
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

องค์ความรู้ (Fastsheet) เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ 0/3
หนังสือมาใหม่

องค์ความรู้ (Fastsheet) เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วรยา เหลืองอ่อน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161109172
เลขเรียก:
 • NLM - WC195
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีดามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076884
เลขเรียก:
 • NLM - WX162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice 0/3
หนังสือมาใหม่

ลมพิษและแองจิโออีดีมา : จากพื้นฐานสู่แนวปฎิบัติ = Urticaria & angioedema : from basic to practice

ผู้แต่งหนังสือ: ภควดี พลังวชิรา, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165728966
เลขเรียก:
 • NLM - WR170
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ 0/11
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐพล โชคไมตรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161116385
เลขเรียก:
 • NLM - WM270
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ 0/2
หนังสือมาใหม่

คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161820718
เลขเรียก:
 • NLM - QV760
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

มะเร็งหลอดอาหาร = Esophageal cancer 0/3
หนังสือมาใหม่

มะเร็งหลอดอาหาร = Esophageal cancer

ผู้แต่งหนังสือ: สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164979987
เลขเรียก:
 • NLM - WI250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us