หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

การพยาบาลชุมชน 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: ศิวพร อึ๊งวัฒนา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746727068
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 1/10
หนังสือมาใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: วนิดา ดรุงค์ฤทธิชัย, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789749781456
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น ประเด็นท้าท้ายและแนวทางการแก้ไข 0/1
หนังสือมาใหม่

การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น ประเด็นท้าท้ายและแนวทางการแก้ไข

ผู้แต่งหนังสือ: วารุณี ฟองแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746726191
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย 0/7
หนังสือมาใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616223162
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

The Neuman systems model : celebrating academic-practice partnerships 1/1
หนังสือมาใหม่

The Neuman systems model : celebrating academic-practice partnerships

ผู้แต่งหนังสือ: Sarah Beckman, Edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781535278508
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน ER trauma care

ผู้แต่งหนังสือ: ไชยยุทธ ธนไพศาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616223110
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1 0/14
หนังสือมาใหม่

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร, บรรณาธิการ., [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164073944
เลขเรียก:
 • NLM - WK140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

แนวคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพครอบครัว กรณีศึกษา : ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพครอบครัว กรณีศึกษา : ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 0/5
หนังสือมาใหม่

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: ทิศนา แขมมณี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740318576
เลขเรียก:
 • LC - LB1025.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ดุลยภาพอาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ 0/3
หนังสือมาใหม่

ดุลยภาพอาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์

ผู้แต่งหนังสือ: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160309764
เลขเรียก:
 • NLM - WA395
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematic หน่วยที่ 1 - 5 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematic หน่วยที่ 1 - 5

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161605131
เลขเรียก:
 • LC - QA11.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยไหนก็ได้ดี 0/1
หนังสือมาใหม่

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยไหนก็ได้ดี

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161824570
เลขเรียก:
 • NLM - WS113
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

พยาธิสตรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: สุดาพรรณ ธัญจิรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740411614
เลขเรียก:
 • NLM - QZ4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ออกแบบและสร้าง Mobile website & apps สำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ (smart device) 0/1
หนังสือมาใหม่

ออกแบบและสร้าง Mobile website & apps สำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ (smart device)

ผู้แต่งหนังสือ: คาสเซิลดีน, เอิร์ล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160818112
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

เบาหวานฉบับเทพ 0/14
หนังสือมาใหม่

เบาหวานฉบับเทพ

ผู้แต่งหนังสือ: เทพ หิมะทองคำ, ผู้เขียน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616731829
เลขเรียก:
 • NLM - WK850
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Dynamics of civil society movement in Northeast Thailand 0/2
หนังสือมาใหม่

พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Dynamics of civil society movement in Northeast Thailand

ผู้แต่งหนังสือ: ซูซูกิ, โนริยูกิ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163056566
เลขเรียก:
 • LC - HN700.592
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ 0/20
หนังสือมาใหม่

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้

ผู้แต่งหนังสือ: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164680982
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2489-2554 0/1
หนังสือมาใหม่
Basic and clinical neuroscience 3 0/2
หนังสือมาใหม่

Basic and clinical neuroscience 3

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐ พสุธารชาติ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165512695
เลขเรียก:
 • NLM - WL100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก 3/20
หนังสือมาใหม่

คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก

ผู้แต่งหนังสือ: ประสาร เปรมะสกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164789920
เลขเรียก:
 • NLM - QY408
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 0/1
หนังสือมาใหม่

การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

ผู้แต่งหนังสือ: ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WK20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6 1/6
หนังสือมาใหม่

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 4-6

ผู้แต่งหนังสือ: มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161607128
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 54 = Dealing with colorectal diseases 2016 0/1
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 54 = Dealing with colorectal diseases 2016

ผู้แต่งหนังสือ: ต้น คงเป็นสุข, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169203575
เลขเรียก:
 • NLM - WO100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 0/5
หนังสือมาใหม่

ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164260023
เลขเรียก:
 • NLM - WK800
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747040616
เลขเรียก:
 • NLM - WA400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริม ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริม ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: สกุนตลา แซ่เตียว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ได้รับการสนุบสนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ 0/22
หนังสือมาใหม่

ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169203568
เลขเรียก:
 • NLM - WO500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 6 : เภสัชกรรม 0/15
หนังสือมาใหม่

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 6 : เภสัชกรรม

ผู้แต่งหนังสือ: ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742474157
เลขเรียก:
 • NLM - QV770.1.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us