หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons with schizophrenia 0/40
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons with schizophrenia

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทราภรณ์ ภัทราภรณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982377
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Instruction of antidiabetic drug injection techniques for medical personnel 0/1
หนังสือมาใหม่

คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Instruction of antidiabetic drug injection techniques for medical personnel

ผู้แต่งหนังสือ: เพชร เพชร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169207023
เลขเรียก:
 • NLM - WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ 5/6
หนังสือมาใหม่

พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: อัจฉรา อัจฉรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974652243
เลขเรียก:
 • NLM - WS100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 0/11
หนังสือมาใหม่
The Competitive edge advanced marketing for dietetics professionals 0/1
หนังสือมาใหม่

The Competitive edge advanced marketing for dietetics professionals

ผู้แต่งหนังสือ: Kathy Kathy
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780781798969
เลขเรียก:
 • NLM - WB400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Basic geriatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Basic geriatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Wold, Wold,
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323187749
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 W721B
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

ผู้แต่งหนังสือ: สรญา สรญา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745337152
เลขเรียก:
 • NLM - WA308
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

คู่มือกายวิภาคศาตร์คลินิก = Handbook of clinical anatomy 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือกายวิภาคศาตร์คลินิก = Handbook of clinical anatomy

ผู้แต่งหนังสือ: ขจร ขจร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163141835
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน 0/1
หนังสือมาใหม่

บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา สุพัตรา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167854069
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา (กลศาสตร์) = University physics with modern physics 0/1
หนังสือมาใหม่

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา (กลศาสตร์) = University physics with modern physics

ผู้แต่งหนังสือ: ยัง, ยัง,
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162820205
เลขเรียก:
 • LC - QC21.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เคมีของยา : ยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง 1/10
หนังสือมาใหม่

เคมีของยา : ยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง

ผู้แต่งหนังสือ: เกษร นันทจิต เกษร นันทจิต
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672744
เลขเรียก:
 • NLM - QV269
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 0/1
หนังสือมาใหม่

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
ISBN/ISSN: 9786162834950
เลขเรียก:
 • LC - DS568
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร 0/1
หนังสือมาใหม่

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

ผู้แต่งหนังสือ: วิจารณ์ วิจารณ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169138136
เลขเรียก:
 • LC - LB1051
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนก สังเกตภาษา และจับตาภาษาไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนก สังเกตภาษา และจับตาภาษาไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ปรีชา ปรีชา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740336174
เลขเรียก:
 • LC - PL4157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

พุทธวจน ฉบับ 6 อานาปานสติ 0/1
หนังสือมาใหม่

พุทธวจน ฉบับ 6 อานาปานสติ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - BQ5495
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง 6/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง

ผู้แต่งหนังสือ: วัลยา วัลยา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799655
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาและแนวคิด 0/2
หนังสือมาใหม่

วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาและแนวคิด

ผู้แต่งหนังสือ: มาลี มาลี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163140531
เลขเรียก:
 • LC - PN4731
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา ขนิษฐา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ไขสันหลังบาดเจ็บ 1/3
หนังสือมาใหม่

ไขสันหลังบาดเจ็บ

ผู้แต่งหนังสือ: กิ่งแก้ว กิ่งแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162797002
เลขเรียก:
 • NLM - WL400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

พจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary 0/1
หนังสือมาใหม่

พจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary

ผู้แต่งหนังสือ: อรนุช อรนุช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167902913
เลขเรียก:
 • LC - PL3957
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1 0/3
หนังสือมาใหม่

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: เดชา เดชา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974672700
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 0/1
หนังสือมาใหม่
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริม ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนเสริม ความรู้รวบยอดทางการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: สกุนตลา สกุนตลา
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ได้รับการสนุบสนุนทุนวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Fluid, electrolyte, and acid-base physiology a problem-based approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Fluid, electrolyte, and acid-base physiology a problem-based approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halperin, Halperin,
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781416024422
เลขเรียก:
 • NLM - WD220 H195f
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การพยาบาลเพื่อการเสริมพลังอำนาจในผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเพื่อการเสริมพลังอำนาจในผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชาติ อภิชาติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165685436
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Update on pediatric Infectious diseases 2012 1/10
หนังสือมาใหม่

Update on pediatric Infectious diseases 2012

ผู้แต่งหนังสือ: พิรังกูร พิรังกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974753394
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน 1/6
หนังสือมาใหม่

ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่งหนังสือ: พรทิพย์ พรทิพย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162232114
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ปุญญพัฒน์ ปุญญพัฒน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744512031
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us