• •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 • •  ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านค้าเช่าถ่ายเอกสารและจำหน่ายอาหาร และมินิมาร์ท
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2567
 • •  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 • •  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน
 • •  ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารตามสั่ง
 • •  ประกาศจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องจำลองเสมือนจริง พร้อมอุปกรณ์ภายใน
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องปฏิบัติการ 3 สาขาวิชา
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • •  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องปฏิบัติการ 3 สาขาวิชา
 • •  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 66 ชุด
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น
 • •  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น
 • •  ประกาศจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น
 • •  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา คสล.6 ชั้น
 • •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโตขั้นสูง
 • •  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 • •  ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโตขั้นสูง
 • •  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน รอบ 12 เดือน
 • •  ประกาศก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • •  ประมูลร้านค้าเช่าถ่ายเอกสารและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • •  ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด งบปี 64
 • •  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักเฟื่องฟ้า
 • •  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักเฟื่องฟ้า
 • •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 • •  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • •  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (UpDate 27/01/63)
 • •  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 • •  ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุง
 • •  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
 • •  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายในห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบเครือข่าย ระยะ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบเครือข่าย ระยะ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบเครือข่าย ระยะ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • •  ประกาศสอบราคาโรงจอดรถยนต์
 • •  ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคาร
 • •  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • •  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพฯ)
 • •  ประกาศผลการประมูลร้านขายของในวิทยลัย
 • •  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • •  สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา
 • •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 • •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉพาะงบลงทุน
 • •  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • •  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน
 • •  ขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64 งบลงทุน
 • •  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบลุงทุน ประจำปี 2563
 • •  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
 • •  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ)
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
 • •  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบลุงทุน ประจำปี 2562
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน(เงินรายได้)
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน
 • •  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
 • •  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปี
 • •  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2
 • •  รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะงบลงทุน
 • •  รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
 • •  รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
 • •  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
 • •  รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะงบลงทุน ไตรมาสที่ 2
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 • •  รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
 • •  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน)ไตรมาส 2
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน
 • •  ขอนุมัติรายงานแผนประจำปี 64
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2563 ไตร 3
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะงบลงทุน)ไตรมาส 2
 • •  รายงานผลส่งแบบ สขร ปีงบประมาณ2563
 • •  แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563
 • •  แบบรายงานผลการปฎิบัติตามการจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
 • •  แบบรายงานผลการปฎิบัติตามการจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
 • •  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาส 2
 • •  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 62
 • •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ แบบ สขร. มค.62
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 • •  แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 62
 • •  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ส่ง สตง.ที่8
 • •  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ส่ง สบช.
 • •  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4
 • •  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(งบลงทุน) ไตรมาส4
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (งบลงทุน)
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (งบดำเนินงาน)
 • •  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน(เงินรายได้)
 • •  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.61
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.61
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.60
 • •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธ.ค.60 - เม.ย.61
 • •  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
 • •  รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2
 • •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.-พย. ปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค ปีงบประมาณ 2561
 • •  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย ปีงบประมาณ 2561
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • •  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
 • •  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • •  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุนไตรมาสที่ 4
 • •  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุนไตรมาส 3
 • •  รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ประจำปี 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2565
 • •  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปี 2565
 • •  รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 • •  ผลการวิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • •  รายงานผลการปฏิบัติราชการการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
 • •  รายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
 • •  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะงบลงทุน
 • •  การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • •  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน
 • •  รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • •  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • •  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุน