คู่มือและเอกสาร


 • แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
       สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
       ปี พ.ศ. 2563 -2567
 • แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ 2563-2567
 • แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ 2560-2564

 • แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี


  - เล่มแผนปฏิบัติการครึ่งปีงบประมาณ 2566
  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2566

  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปี)

  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปี)

  แผนปฏิบัติการกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 64 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 64 (ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 63 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 63
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 62
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 61 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ excel)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 61 (ไฟล์ excel)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60 (ปรับแผนครึ่งปี ไฟล์ PDF)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 60
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59 (ปรับแผนครึ่งปี)
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 59